ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 81-88 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.081  

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Banu Tufan Koçak1, Nihal Ünaldı Türkkan2, Arzu Kader Harmancı Seren2
1Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Hemşirelik öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ve aile içi şiddete yönelik tutumları, öğrencilerin mezun olduktan sonra, şiddet mağduru kişilerin başlıca başvurdukları yerler olan sağlık kurumlarında çalışacak olmaları açısından ayrı bir önem kazanmaktadır.
Bu çalışma ile, hemşirelik lisans eğitimi veren bir kurumda öğrenim görmekte olan öğrencilerin özsaygı düzeyleri ile aile içi şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Araştırma tanımlayıcı ve kesitseldir. Herhangi bir örneklem seçim yöntemine başvurulmadan hemşirelik eğitimi verilen kurumdaki öğrencilerin tümü araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma için ilgili eğitim kurumunun yönetimine yazılı izin alınmıştır. Katılımcılardan elde edilen analize uygun 412 anket ile analizler gerçekleştirilmiştir. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Coopersmith Özsaygı Envanteri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans, yüzde, ortalama, Pearson korelasyon analiz testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin özsaygı puanlarının 35,98±7,57; aile içi şiddete yönelik tutum puanlarının ise 25,23±8,75 şeklinde olduğu saptanmıştır. Ayrıca özsaygı düzeyleri ile aile içi şiddete yönelik tutumları arasında negatif yönde (r: -0,234), çok zayıf ve ileri düzeyde anlamlı korelasyon olduğu bulunmuştur.
SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin özsaygı düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu, aile içi şiddete yönelik olumsuz tutum sergiledikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, öz saygı, aile içi şiddet, tutum, öğrenci


Relationship between the level of self-esteem and attitudes towards domestic violence of nursing students

Banu Tufan Koçak1, Nihal Ünaldı Türkkan2, Arzu Kader Harmancı Seren2
1Erenköy Mental And Nervous Disorders Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2İstanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Level of self-esteem and attitudes towards domestic violence of nursing students has importance because of they are going to be expected to work in health facilities where the victims of violence refers to.
This study was performed with the purpose of defining the level of self-esteem and attitudes towards domestic violence of nursing students who are studying in a nursing college.
METHODS: The study is descriptive and cross sectional. All the nursing students in the nursing college were included to the study without sampling. Written permission was obtained for the study from the management of the nursing college. 412 surveys were got from the participants and were analyzed. Data were collected by Personal Information Form, Coopersmith Self-esteem Inventory and Attitudes Scale Towards Domestic Violence. In analyzing of data, frequency and Pearson correlation tests were used.
RESULTS: Average self-esteem point of nursing students was found 35.98±7.57; and attitude point of them towards domestic violence was determined as 25.23±8.75. It was found negative, poor and significant correlation (r: -0.234, p: .000) between the level of self-esteem and attitudes towards domestic violence of nursing students.
CONCLUSION: It can be said that the self-esteem level of nursing students is generally high and their attitudes towards domestic violence is negative.

Keywords: Nursing, self-esteem, domestic violence, attitude, student.


Banu Tufan Koçak, Nihal Ünaldı Türkkan, Arzu Kader Harmancı Seren. Relationship between the level of self-esteem and attitudes towards domestic violence of nursing students. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 81-88

Sorumlu Yazar: Nihal Ünaldı Türkkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale