ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Otantik Liderlik Algılarının Olumlu Çalışma Ortamı Algılarına Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 14-26 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.68585  

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Otantik Liderlik Algılarının Olumlu Çalışma Ortamı Algılarına Etkisi

Yasemin Ergün1, Tuğba Uluocak Köse2, Hasan Atar3, Cennet Çiriş Yıldız4, Birgül Kahraman5
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, Hemşirelikte Yönetim Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
4İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
5Kamu Hastanesi Hizmetleri Başkanlığı-5, İstanbul, Türkiye

Amaç: Araştırmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşirelerin olumlu çalışma ortamı ile otantik liderlik algılarını belirlemek ve otantik liderlik algılarının olumlu çalışma ortamına etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte olan araştırma, İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 173 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmada kişisel ve mesleki özelliklere ilişkin anket formu, “Otantik Liderlik Ölçeği” ve “Hemşirelik İş İndeksi-Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Pearson korelasyonu ve regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %50,3’ünün 26-35 yaş aralığında, %71,7’sinin lisans mezunu olduğu ve %21,9’unun yoğun bakım servislerinde çalıştığı belirlenmiştir. Hemşirelerin “Hemşirelik İş İndeksi Çalışma Ortamı Değerlendirme” ölçeğinin toplam puan ortalaması 2,29 ± 0,52 (1-4) ve “Otantik Liderlik” ölçeğinin toplam puan ortalaması 3,26 ± 0,78 (1-5) olarak saptanmıştır. Hemşirelik çalışma ortamı genel algı düzeyi ile otantik liderlik genel algı düzeyi arasında zayıf düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur (r=0,31; p<0,001). Yapılan regresyon analizine göre otantik liderlik algıları hemşirelerin çalışma ortamı algılarının %9’nu açıklamaktadır (F=18,23; p<0,001).
Sonuç: Hemşirelerin otantik liderlik ve çalışma ortamı algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin otantik liderlik algıları, olumlu çalışma ortamı algılarını artırmaktadır. Yöneticinin otantik lider olarak algılanması, çalışma ortamının olumlu algılanmasına neden olmaktadır. Özellikle sağlık kuruluşlarında yöneticiler otantik liderlik becerilerini geliştirerek ve sergileyerek olumlu çalışma ortamı oluşturabilirler.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, otantik liderlik, çalışma ortamı


The Effects of the Authentic Leadership Perceptions on the Positive Work Environment Perceptions of Nurses Working at a Research and Training Hospital

Yasemin Ergün1, Tuğba Uluocak Köse2, Hasan Atar3, Cennet Çiriş Yıldız4, Birgül Kahraman5
1Marmara University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey
2Istanbul University-Cerrahpaşa, Graduate School of Education, Department of Management in Nursing, Department of Management in Nursing, Istanbul, Turkey
3Uludag University, Medical Faculty, Bursa, Turkey
4Istanbul Aydin University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey
5Public Hospital Services Presidency-5, Istanbul, Turkey

Aim: This study aims to determine the authentic leadership and positive working environment perceptions of nurses at a research and training hospital and the impact of their authentic leadership perceptions on a positive working environment.
Method: The cross-sectional, descriptive, and correlational study was conducted with 173 nurses working at a research and training hospital in Istanbul. Survey forms regarding sociodemographic data, the” Authentic Leadership Scale,” and the “Nursing Work Index-Assessment of the Nurses’ Work Environment” were used as data collection tools.
The data were evaluated using descriptive statistical methods, Pearson’s correlation, and regression analysis.
Results: Of the participants, 50.3% were aged between 26-35, 71.7% had a graduate degree, and 21.9% worked in intensive care. The nurses’ Work Environment Scale total score average and general score average of the Authentic Leadership Scale were 2,29 ± 0,52 (1-4) and 3,26 ± 0,78 (1-5), respectively. A significant correlation of weak levels in the positive direction was found between the “Assessment of the Nurses’ Work Environment” and “authentic leadership general” (r=0.31; p<0,001). According to the regression analysis, authentic leadership perceptions explain 9% of nurses’ perceptions of the working environment (F=18.23; p<0,001).
Conclusion: Nurses’ perceptions of authentic leadership and the work environment were moderate. The manager’s perception as an authentic leader leads to a positive perception of the working environment. Especially in healthcare organizations, managers can create a positive working environment by developing and demonstrating authentic leadership skills.

Keywords: Leadership, nurses, health facility environment


Yasemin Ergün, Tuğba Uluocak Köse, Hasan Atar, Cennet Çiriş Yıldız, Birgül Kahraman. The Effects of the Authentic Leadership Perceptions on the Positive Work Environment Perceptions of Nurses Working at a Research and Training Hospital. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 14-26

Sorumlu Yazar: Cennet Çiriş Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale