ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Tıbbi Hatalarda Hukuki Sorumluluklara Yönelik Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 221-231 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.64935  

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Tıbbi Hatalarda Hukuki Sorumluluklara Yönelik Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi

Şeyma Hızarcı1, Sümeyye Bakır2, Oya Kavlak2
1Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ankara
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Kadın doğum kliniklerinde çalışan hemşire ve ebelerin tıbbi hatalarda hukuki sorumluluklara
ilişkin bilgi ve tutumlarının belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmaya bir üniversite hastanesinin kadın sağlığı ve hastalıkları
kliniğinde çalışan 42 hemşire ve 67 ebe olmak üzere 109 kişi katılmıştır. Veriler ‘’Kişisel
Bilgi Formu’’, ‘’Hemşire ve Ebelerin Tıbbi Hatalarda Hukuki Sorumluluğa İlişkin Bilgi Formu’’ ve
‘’Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği’’ ile toplanmıştır. İstatiksel analizde yüzde, ortalama ve standart
sapma, ki-kare analizi ve bağımsız t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşire ve ebelerin tıbbi hata yapma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,.05). Tıbbi hatalara ilişkin meslek hukuku konusunda özel ve
kamu hastanelerinin mevzuat farklılığı, tıbbı hata davalarında sorumluluk ve ceza konularında
ve davaların görüldüğü mahkemeler konusunda bilgi eksikliği olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya
katılan hemşire ve ebelerin tıbbi hatalarda tutum ölçeği toplam puanı 3,.60±0,.38 olarak bulunmuştur.
Mesleği ile ilgili hukuki eğitim alan hemşire ve ebelerin almayanlara göre tıbbi hata
tutumu daha olumlu olarak bulunmuştur (p<0,.05).
Sonuç: Hemşire ve ebelerin tıbbi hatalara ilişkin tutumunun olumlu olduğu ve tutumlarının mesleği
ile ilgili hukuku eğitimi alma durumundan etkilendiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebe, hemşire, tıbbi hata, tıbbi mevzuat, tutum.


Analysis of the Knowledge and Attitudes of Nurses and Midwives Working in Obstetrics and Gynecology Clinics towards Legal Responsibilities in Medical Errors

Şeyma Hızarcı1, Sümeyye Bakır2, Oya Kavlak2
1Republic Of Turkey Ministry Of Health, Ankara
2Ege University Faculty Of Nursing, Women Health And Diseases Nursing, Izmir

Aim: To determine the knowledge and attitudes of nurses and midwives working in obstetrics
clinics regarding legal responsibilities in medical errors.
Method: This descriptive study was performed with 42 nurses and 67 midwiwes working in the
Obstterics, and Gynecology Clinic of a University Hospital. The data were obtained by using an
Individual questionnaire, Information Form of Nurses and Midwives Regarding Legal Liability in
Medical Errors and the Scale of Attitudes towards Medical Errors.
Results: A statistically significant difference was found between nurses and midwives in terms
of medical malpractice (p<0.05). It was determined that there were information deficiency
about the differences in the legislation of private and public hospitals on the occupational law
regarding medical errors, the liability and penalty in cases of malpractice and the courts where
the cases are heard. The average score on the Scale of Attitude Towards Medical Errors was
found 3.60±0.38. Attitudes of nurses and midwives who received legal education related to their
profession were found be more positive than those who did not take (p<0.05).
Conclusion: It was found that nurses and midwives had favourable attitudes towards medical
errors,and their attitudes were positively effected by their medicolegal training they received.

Keywords: Attitudes, midwife, nurse, medical errors, medical legislation.


Şeyma Hızarcı, Sümeyye Bakır, Oya Kavlak. Analysis of the Knowledge and Attitudes of Nurses and Midwives Working in Obstetrics and Gynecology Clinics towards Legal Responsibilities in Medical Errors. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 221-231

Sorumlu Yazar: Sümeyye Bakır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale