ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Lider-Üye Etkileşimi ve Çalışan Performansının İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 11-21 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.64426  

Hemşirelerde Lider-Üye Etkileşimi ve Çalışan Performansının İncelenmesi

Özlem Özer
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Burdur

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin lider-üye etkileşimine ve çalışan performansına ilişkin algılarını incelemek, lider-üye etkileşim düzeyinin çalışan performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini Antalya ilinde bulunan bir kamu hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 203 kişiden veri elde edilmiştir. Çalışmada hemşirelerin lider-üye etkileşimi algılarını ölçmek için “Lider-Üye Etkileşim Ölçeği” ve kendi performans algılarını ölçmek için ise “Çalışan Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, iki bağımsız grupta t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Araştırma sonuçlarına göre, hemşirelerin lider‐üye etkileşim düzeyi alt boyutları arasında en yüksek ortalamayı profesyonel saygı alt boyutuna verdiği, çalışan performansı ortalamalarının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, hastanedeki pozisyon değişkenine göre sadakat ve katkı alt boyutlarında ve çalışan performansında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiş (p<0,05) ve yönetici hemşirelerin puanlarının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, lider-üye etkileşim düzeyi alt boyutlarının hep birlikte çalışan performansı üzerindeki toplam varyansın %40,6’sını açıkladığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen sonuçlar, hemşirelerin performansını artırmasında lider-üye etkileşiminin alt boyutlarının önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lider-üye etkileşimi, çalışan performansı, hastane, hemşire


Examination of Leader-Member Exchange and Employee Performance of Nurses

Özlem Özer
Department of Healthcare Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the perception of nurses regarding leader-member exchange and employee performance and to investigate the impact of the level of leader-member exchange on employee performance.
METHODS: The universe of the research is composed of nurses working in a public hospital in the province of Antalya. The sample was not selected in the study, tried to reach the whole universe and a total of 203 nurses were obtained. In the study, “Leader-Member Exchange Scale” was used to measure leader-member exchange perceptions of the nurses and “Employee Performance Scale” was used to measure their performance perceptions. In the analysis of the data, descriptive statistics, reliability analysis, correlation analysis, regression analysis, t test in two independent groups and one way analysis of variance (Anova) were used. The data were analyzed by SPSS program.
RESULTS: According to the results of the research, it has been determined that the highest average among sub-dimensions of the level of leader-member exchange is the sub-dimension of professional respect, and that the average of employee performance is the highest. In the study, statistically significant differences have been established in the sub-dimensions of loyalty and contribution and the employee performance in line with the status variable in hospital (p<0.05). And it was determined that the scores of the manager nurses were higher. In compliance with the data obtained from the regresssion analyses, it has been determined that the whole sub-dimensions of the level of leader-member exchange explain %40.6 of the total variance which is on the employee performance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results show that leadership-member exchange sub-dimensions are important in improving the performance of nurses.

Keywords: Leader-member exchange, employee performance, hospital, nurse


Özlem Özer. Examination of Leader-Member Exchange and Employee Performance of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 11-21

Sorumlu Yazar: Özlem Özer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale