ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinde Kariyer Geleceği ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 21-30 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.62408  

Hemşirelik Öğrencilerinde Kariyer Geleceği ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Sevim Şen, Sedef Özdilek, Elif Nazlı Öz
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinde kariyer geleceği ile hemşirelik mesleğine yönelik imaj algısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yapılmıştır. Hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 149 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri demografik ve kariyer planlamasına ilişkin soruları içeren “Bilgi Formu, Kariyer
Geleceği Ölçeği ve Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, Kruskal-Wallis testi, Bonferroni testi ve Pearson korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,26±1,67 olup %94,63’ü kadın ve çoğunluğu Anadolu lisesi mezunudur. Öğrenci hemşirelerin kariyer geleceğine ilişkin algılarının düşük olduğu, hemşirelik imaj algılarının zayıf olduğu ve kariyer geleceği ile hemşirelik imaj algıları arasında pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrenci hemşirelerin kariyer geleceğine olumlu bakış açısı kazandırılmasının hemşirelik imajı algısına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kariyer geleceği, kariyer uyumluluğu, hemşirelik imajı, hemşirelik öğrencisi


Determining the Relationship Between Career Future and Image Perception of Nursing Profession in Nursing Students

Sevim Şen, Sedef Özdilek, Elif Nazlı Öz
Yeditepe University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this research is to examine the relationship between the future of career in nursing students and their image perceptions towards nursing profession.
METHODS: The sample of the descriptive and cross-sectional research consisted of 149 students who studied at the Nursing Department and agreed to participate in the study. The data of the research were collected using an Information Form containing questions about demographic
and career planning, Career Futures Inventory (CFI) and The Scale for The Image of Nursing Profession. Data were analyzed using descriptive statistics, Kruskal-Wallis test, Bonferroni test and Pearson correlation tests.
RESULTS: The average age of the students participating in the study is 21.26 ± 1.67, 94.63% are women and the majority of them are Anatolian High School graduates. A positive correlation was found between student nurses' perceptions about their career future, their nursing image perceptions were weak, and their career future and their nursing image perceptions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The average age of the students participating in the study was 21.26 ± 1.67, while 94.63% of them were female students and the majority of them were Anatolian High School graduates. Weakly positive correlations were found among student nurses’ perceptions about
future of their career, their nursing image perceptions were weak, their career future and their nursing image perceptions.

Keywords: Career future, career compatibility, nursing image, nursing student


Sevim Şen, Sedef Özdilek, Elif Nazlı Öz. Determining the Relationship Between Career Future and Image Perception of Nursing Profession in Nursing Students. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 21-30

Sorumlu Yazar: Sevim Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale