ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Çalışanları Kalite Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 86-99 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.086  

Sağlık Çalışanları Kalite Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Nükhet Bayer, Ülkü Baykal
İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma sağlık çalışanlarının kurumlarında sunulan hizmete ilişkin kalite algılarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik tasarımda bir çalışma olup, Ankara ilinde yer alan, kalite belgesine sahip beş hastanede uygulanmıştır. Çalışmada ilk olarak 30 sağlık çalışanı ile bireysel derinlemesine görüşmeler yapılmış ve taslak ölçeğin madde havuzu oluşturulmuştur. İkinci aşamada geçerlik ve güvenirlik çalışması yapmak üzere madde havuzunun, uzman görüşüne sunularak kapsam geçerlilik analizi ve daha sonra 30 kişilik bir gruba ön uygulaması yapılmıştır. Veriler etik kurul onay ve ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra 620 sağlık çalışanından elde edilmiş, SPSS 20 programı kullanılarak Person Korelasyon Katsayısı, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Cronbach Alfa Katsayısı, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ile incelenmiştir.
BULGULAR: Kuramsal yapı doğrultusunda oluşturulan ölçek madde havuzu uzman görüşüne sunulmuştur. Kapsam geçerliliği için 9 uzmandan görüş alınmış, ifadelerin anlaşılırlığı için 30 kişilik gruba pilot uygulama yapılmış kapsam geçerlilik indexi (KGİ) 0,94 ve test-tekrar test puan ortalamaları t=1,76 ve p=0,088 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik çalışması için, toplam puan ile 70 madde arasındaki korelasyon katsayılarının r=.63 ile.94 arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuş, korelasyon değeri r=.40 altında olan 7 maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilerek ölçek madde sayısı 70’e düşmüştür. Yapı geçerliliğinin değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, maddelerin faktör yüklerinin 0.40 ve 0.97 arasında olduğu bulunmuştur. Son olarak güvenirlik açısından, iç tutarlılık analizi olarak ölçek toplamı Cronbach Alfa katsayısı 0.94 olarak bulunmuş, alt boyut maddeleri ile alt boyut toplam puanlarının güvenirlik katsayıları α=.94 ile.78 arasında bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Bu çalışmada, geliştirilmiş olunan “Sağlık Çalışanları Kalite Algı Ölçeği”nin geçerli-güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Kalite, Kalite algısı, Ölçek Geliştirme, geçerlik güvenirlik.


Improving Quality Perception Scale of Health Workers

Nükhet Bayer, Ülkü Baykal
Departman Of Nursing Manegment, Istanbul University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study, was carried out in order to develop and reliable measurement tool to determine the quality perceptions related to the services offered by health workers’
METHODS: Methodologically this study is in design phase, implemented in 5 hospitals which are located in Ankara and having quality certification. In this study draft item pool of scale is composed by means of interviews with 30 health workers and it is presented experts’ point of views. Content validity analysis and pre-implementation of a 30 person group is made. Validity and reliability work is made on 620 health workers sample. Datas are analized in SPSS 0.20 program.
RESULTS: Scale item pool which is created in direction of theoretical structure, presented to experts' point of views. Nine experts' opinions are taken for clarity and suitability of items and content validity index (CVI) is found by 0,948. In pilot scheme, scale is tested by implementing on 30 persons. In order to test reliability of scale over time, test-repeat test analysis is used and values are calculated as t=1,76 p=0,088. For reliability study, 7 items whose total score correlation values under r=.40 are taken out and scale item number is decreased to 70. Correlation ciefficients between r=.63 and.94 are found to be meaningful. Confirmatory factor analysis is made in construct validity and factor loads of items are found between 0.40 and 0.97. In terms of reliability, total Cronbach Alfa coefficient of internal consistency analysis is found as 0.94, reliability coefficients of sub dimensions are found between α=.78and.94.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results: In this study, improved "Quality Perception Scale of Health Workers"is identified as valid - reliable scale.

Keywords: Health Workers, Quality Perception, Improving Scale, Validity-Reliability.


Nükhet Bayer, Ülkü Baykal. Improving Quality Perception Scale of Health Workers. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 86-99

Sorumlu Yazar: Nükhet Bayer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale