ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Çok Boyutlu Hemşirelik Kuşakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 392-403 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.59244  

Çok Boyutlu Hemşirelik Kuşakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Gamze Kutlu Türedi, Serap Altuntaş
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Araştırma, Çok Boyutlu Hemşirelik Kuşakları Ölçeğini Türkçeye uyarlamak amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma, metodolojik tasarımda ve Bursa’da yer alan beş hastanede çalışan 447 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Çok Boyutlu Hemşirelik Kuşakları Ölçeği” özgün formu kullanılmıştır. Araştırma için etik onay ve kurum onayı alınmıştır. Çalışmada ölçeğin dil eşdeğerliği, kapsam eşdeğerliği sağlanmış ve pilot uygulama yapılmış, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ile psikometrik testler kullanılmıştır.
Bulgular: Verilerin değerlendirilmesi sonrasında, uyarlanan ölçeğin 36 maddeden oluştuğu, toplam varyansın %52’sini açıklayan ve öz değeri 1.00’in üzerinde olan dört alt boyutlu bir yapı gösterdiği, madde toplam puan korelasyon değerlerinin,33 ile,58 arasında değiştiği ve faktör yüklerinin,33-,86 arasında olduğu, ayırt edicilik düzeyinin ve uyum değerlerinin yüksek olduğu, Cronbach alfa değerlerinin,76-,92 arasında değiştiği belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışma sonuçları, Türk kültürüne uyarlanan ölçeğin hemşireler arasında kuşak farklılıklarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, geçerlilik ve güvenilirlik, ölçek uyarlama, kuşaklar


Turkish Adaptation of Multidimensional Nursing Generation Scale

Gamze Kutlu Türedi, Serap Altuntaş
Bandırma Onyedi Eylül University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Balıkesir, Turkey

Aim: The study was conducted to adapt the Multidimensional Nursing Generations Scale to Turkish.
Method: The study was carried out in methodological design and with 447 nurses in five hospitals in Bursa. The original “Personal Information Form” and “Multidimensional Nursing Generations Scale” was used to collect the data. Ethical approval and institutional approval were obtained for the study. In the study, the language equivalence and scope equivalence of the scale were ensured and a pilot application was made, and descriptive statistics and psychometric tests were used in the evaluation of the obtained data.
Results: The scale, which was adapted after the evaluation of the data, showed a structure with 36 items, explaining 52% of the total variance, and a four-factor structure with an eigenvalue above 1.00. It was determined that item-total score correlation values were between.33 and.58, factor loads were between.33 and.86, the level of discrimination and concordance were high, and Cronbach’s alpha values ranged between.76 and.92.
Conclusion: The results of the study show that the scale adapted to Turkish culture is a valid and reliable scale that can be used to determine generational differences among nurses.

Keywords: Generations, nursing, scale adaptation, validity and reliability


Gamze Kutlu Türedi, Serap Altuntaş. Turkish Adaptation of Multidimensional Nursing Generation Scale. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 392-403

Sorumlu Yazar: Gamze Kutlu Türedi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale