ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öğrenme Ortamında Yaşadıkları Güçlükler ve Önerileri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 463-474 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.58561  

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öğrenme Ortamında Yaşadıkları Güçlükler ve Önerileri

Elif Akyüz, Şule Ergöl
Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama öğrenme ortamında yaşadıkları güçlükleri ve önerilerini belirlemektir.
Yöntem: Araştırma, Kasım-2019 ve Mart-2020 tarihleri arasında Türkiye’de bir üniversitede 249 hemşirelik öğrencisi ile araştırmacılar tarafından geliştirilen 62 maddelik anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %49,8’i klinik uygulama sırasında hemşireler (%37,5), hastane (%27,0) ve kuramsal eğitim (%13,5) ile ilgili güçlük yaşadıkları ve bu güçlüklerin kısmen çözülebileceğine inandıkları (%46,6) belirlenmiştir. Katılımcıların %70,7’si sınıfta öğrendiklerini kısmen klinik uygulama ortamına aktarabildiklerini belirtmiştir. Klinikte kendilerini etkileyen bir olay bildiren katılımcıların tamamı (%67,5) olumsuz olay örneği vermiş olup bu olayların çoğunun hemşirelerin tutum ve davranışları ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların daha iyi klinik uygulamalar için önerileri, uygulama derslerinin artırılması, dijital çağın teknolojik gelişmelerine uygun olarak daha yenilikçi ve teknolojik eğitim tekniklerinin kullanılmasıydı.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama öğrenme ortamında karşılaştıkları, öğrenmelerini ve yeterliliklerini etkileyebilecek önemli engeller ve güçlükler vardır. Bu engel ve güçlükleri aşmaya yönelik teknolojik ve yenilikçi eğitim tekniklerinin geliştirilmesi gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Klinik beceri, eğitim, hemşirelik, hemşirelik bakımı, öğrenci


The Challenges Experienced by Nursing Students in Clinical Learning Environment and Their Suggestions

Elif Akyüz, Şule Ergöl
Kırıkkale University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kırıkkale, Turkey

Aim: The aim of the study was to determine the challenges experienced by nursing students in the clinical learning environment and their suggestions.
Method: The study was carried out with 249 nursing students between November 2019 and March 2020 at a university in Turkey using a 62-item questionnaire developed by the researchers.
Results: 49.8% of the participants experienced challenges during clinical practice that are related to the nurses (37.5%), the hospital (27.0%), and theoretical education (13.5%), and they believe that their challenges could be partially resolved (46.6%). 70.7% of the participants stated that they could partially transfer what they learned in the classroom to their clinical practice. All the participants who reported an event that affected them in the clinic (67.5%) gave an example of a negative event and most of these events were related to the attitudes and behaviors of the nurses. Their suggestions for better clinical practice were to increase the number of practice lessons and more innovative and technology-based training methods used in accordance with the technological developments of the digital age.
Conclusions: There are considerable challenges and obstacles that nursing students face in the clinical learning environment that can affect their competence and learning. It can be said that new technological and innovative teaching techniques should be developed to overcome these obstacles and challenges.

Keywords: Clinical skill, education, nursing, nursing care, student


Elif Akyüz, Şule Ergöl. The Challenges Experienced by Nursing Students in Clinical Learning Environment and Their Suggestions. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 463-474

Sorumlu Yazar: Elif Akyüz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale