ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi* [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 1-11 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.001  

Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi*

Burcu Alaçam1, Serap Altuntaş2
1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, “Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği”nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirliğinin test edilmesi amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Eylül 2013 - Ağustos 2014 tarihleri arasında Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 10 Sağlık Yüksekokulu ile bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere toplam 11 okulda gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile kadın akademisyenlerin kariyer engelleri ölçeği taslak formu kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ile kurum izinleri alınmıştır. Araştırma verileri kapsam geçerliliği, yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Verilerin değerlendirilmesi sonucunda “Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği”nin 40 madde ve dört alt boyuttan oluştuğu, madde toplam puan korelasyonu değerlerinin 0,33-0,56, faktör yüklerinin ise,.339 ile,.885 arasında ve korelasyon olduğu belirlenmiştir. Toplam varyansın %46’sını açıklayan ölçeğin Cronbach alfa katsayısının toplamda,.90, alt boyutlarda ise,.73 ile,.88 arasında değiştiği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda geliştirilen “Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği”nin kadın akademisyenlerin kariyer engellerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, akademisyen hemşire, kadın akademisyen, kariyer engeli, geçerlik ve güvenirlik


Development of the Scale of Women Academicians’ Career Barriers

Burcu Alaçam1, Serap Altuntaş2
1İstanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Nursing Management Department, İstanbul, Turkey
2Atatürk University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Management Department, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The survey has been carried out methodologically in order to develop “The Scale of the Women Academicians’ Career Barriers” and test its validity and reliability.
METHODS: The survey has been carried out in 11 schools in the Eastern Anatolia Region between 2013 September and 2014 August. Ten of them were Medical Vocational High Schools and one was the Faculty of Health Sciences. Personal information form and The Scale of Women Academicians’ Career Barriers draft form were used with the purpose of data collection. Ethics committee approval and institutional permissions were obtained for the study. Study data have been evaluated in terms of content validity, structure validity and reliability analysis.
RESULTS: As a result of data evaluation, it has been found out that The Scale of Women Academicians’ Career Barriers consisted of 40 items and four sub-dimensions. Item total point correlation values were 0.33-0.56, factor loads were between.339 and.885 and test-retest result was extremely significant (p<0.000). It has been determined that the Total Cronbach alpha coefficient of the scale which explained 46% of the total variant is.90, and points of sub-dimension varied between.73 and.88.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it has been determined that The Scale of Women Academicians’ Career Barriers is a valid and reliable measurement instrument which can be used with the purpose of determining women academicians’ career barriers.

Keywords: Nursing, academician nurse, women academician, career barriers, validity and reliability


Burcu Alaçam, Serap Altuntaş. Development of the Scale of Women Academicians’ Career Barriers. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 1-11

Sorumlu Yazar: Burcu Alaçam, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale