ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
İşyeri Nezaketsizlik Ölçeğinin Hemşireler Üzerinde Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği Çalışması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 56-62 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.056  

İşyeri Nezaketsizlik Ölçeğinin Hemşireler Üzerinde Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği Çalışması

Adalet Kutlu, Nurcan Bilgin
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: İş yeri nezaketsizliği, kurumlarda düşük şiddetli sapkın davranışlar olarak tanımlanmaktadır ve hemşirelerin çalışma ortamlarında bu tür davranışlar görülebilmektedir. Bu araştırma, “Workplace Incivility Scale”’in Türkçe formu; İşyeri Nezaketsizlik Ölçeği’nin hemşireler üzerinde dil uyarlaması, güvenilirlik ve geçerliliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma metodolojik bir çalışma olup Şubat-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İşyeri Nezaketsizlik Ölçeği, 12 maddeden oluşan beşli Likert tipinde bir ölçektir. Araştırmanın örneklemini 120 hemşire oluşturmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik düzeyi, iç tutarlılık analizi ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin geçerliliği, kapsam, yapı ve ölçüt geçerliliği ile sınanmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin güvenilirlik Cronbach Alpha katsayısı 0,90 bulunmuştur ve madde çıkarılarak tekrarlanan iç tutarlılık analizlerinde sorunlu soruya rastlanmamıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi kullanılmış, analiz sonucunda toplam varyansın %60,41 olduğu saptanmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,87, Barlett Sphericity testi χ2 değeri ise χ2 =751,219, p<0,000 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin eş zamanlı ölçek geçerliliği için, İşyeri Nezaketsizlik Ölçeği ve İşyeri Zorbalık Ölçeği arasında çok ileri düzeyde pozitif yönde korelasyon bulunmuştur. Bilinen gruplar ve ölçüt geçerliliği için hemşirelerin eğitim ve memnuniyet puanlarının arttıkça nezaketsizlik puan ortalamalarının düştüğü gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşireler üzerinde yapılan “İşyeri Nezaketsizlik Ölçeği” Türkçe formunun geçerlilik-güvenilirlik sonuçlarının kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İşyeri nezaketsizliği, hemşirelik, geçerlilik, güvenilirlik.


Turkish Reliability and Validity on Nurses of Workplace Incivility Scale

Adalet Kutlu, Nurcan Bilgin
Manisa Celal Bayar University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Manisa

INTRODUCTION: Workplace incivility is low intensity deviant behaviors and this type of behavior can be seen in the work environment of nurses. This research was designed to test the linguistic adaptation, reliability and validity of the Workplace Incivility Scale on nurses.

METHODS: This research is a methodological study and it was conducted between February and June 2015. The scale includes a 12-item survey. It is Likert type scale and responses to each question are rated on a 5-point Likert scale. The sample of the research was composed of 120 nurses. The reliability of the scale was assessed by internal consistency and the validity is performed by construct, content and criteria validity.
RESULTS: Cronbach alpha coefficient of the scale was 0.90, as a result of the internal consistency analysis repeated by removing item wasn’t found a problematic item. Exploratory factor analysis is used for the construct validity of the scale and as a result of this analysis; total variance was found 60.41%. Kaiser-Meyer-Olkin for compliance data to factor analysis was found as 0.87, Barlett Sphericity test χ2 value was calculated as 751.219 (p<0.000). The correlation between the Scale and Workplace Bullying Scale was found as very advanced in the positive direction. As criteria validity, when nurse’s satisfaction scores increases, observed that the scale’s scores decreases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Turkish form of Workplace Incivility Scale which was conducted on nurses has acceptable level of validity and reliability.

Keywords: Workplace incivility, nursing, validity, reliability.


Adalet Kutlu, Nurcan Bilgin. Turkish Reliability and Validity on Nurses of Workplace Incivility Scale. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 56-62

Sorumlu Yazar: Adalet Kutlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale