ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerde İş Stresi, Yönetici Olarak Çalışma Memnuniyeti ve Kurumdan Ayrılma Niyeti [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 181-191 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.58070  

Yönetici Hemşirelerde İş Stresi, Yönetici Olarak Çalışma Memnuniyeti ve Kurumdan Ayrılma Niyeti

Ali Özkan1, Filiz Kantek2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim AD.

Amaç: Bu çalışma, yönetici hemşirelerin iş stresi, çalışma memnuniyetleri ile kurumdan ayrılma
niyetlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında
bir il merkezindeki farklı altı hastanede görev yapan 100 yönetici hemşirenin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu ve Algılanan İş Stres Düzeyi Ölçeği” kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin analizinde ‘‘SPSS 20.0’’ istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerinin
değerlendirilmesinde sayı, yüzde, Man Whitney-U, Kruskal Wallis, Cronbach alfa katsayısı
analiz yöntemleri kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin iş stres düzeyi puan ortalaması 2,40±0,51
olarak bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin %48’nin yönetici hemşire olarak çalışmaktan memnun
olduğu ve %72’sinin kurumdan ayrılma niyetinde olmadığı saptanmıştır. Yönetici hemşire olarak
çalışmaktan memnun olma durumu ve kurumdan ayırılma niyetine göre yönetici hemşirelerin iş
stres düzeyinin farklılaştığı belirlenmiştir (p<.005).
Sonuç: Yönetici hemşirelerin iş stres düzeylerinin, sağlık ve verimlilik bakımından en uygun
stres düzeyi olan “D” grubunda olduğu, kurumdan ayrılma niyeti olan ve yönetici hemşire olarak
çalışmaktan memnun olmayanların iş stresinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yönetici hemşire, iş stresi, kurumdan ayrılma niyeti, çalışma memnuniyeti.


Job Stress in Mananger Nurses, Satisfaction with Working as Managers and Intention to Leave

Ali Özkan1, Filiz Kantek2
1Research and Practice Hospital, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Faculty of Nursing Department of Management in Nursing, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Aim: This study was carried out to examine the job stress, job satisfaction and intention to leave
the institution of the manager nurses.
Method: This descriptive study was carried out with the participation of 100 manager nurses
working in six different hospitals in a city center between June and July 2019. Data were collected
using the Personal Information Form and the Perceived Job Stress Level Scale. “SPSS 20.0”
statistical package program was used in the analysis of the data. Number, Percentage, Man
Whitney-U, Kruskal Wallis, Cronbach Alpha Coefficient analysis methods were used in the
evaluation of the data.
Results: The mean job stress level score of the manager nurses participating in the study
was found to be 2.40±0.51. It was determined that 48% of the manager nurses were satisfied
with working as executive nurses and 72% of them did not consider leaving the institution. It
was determined that the job stress levels of the manager nurses differed according to their
satisfaction with working as a manager nurse and their intention to leave the institution (p<.005).
Conclusion: It was found that the job stress levels of manager nurses were the most favorable
stress level in terms of “D” group health and productivity, and those who had the intention of
leaving the institution and who were not satisfied with working as manager nurses had higher
job stress.

Keywords: Nurse managers, job stress, intention to leave the institution, job satisfaction.


Ali Özkan, Filiz Kantek. Job Stress in Mananger Nurses, Satisfaction with Working as Managers and Intention to Leave. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 181-191

Sorumlu Yazar: Ali Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale