ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Zaman Yönetimini Etkileyen Faktörler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 438-448 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.57984  

Hemşirelerde Zaman Yönetimini Etkileyen Faktörler

Naile Boduç1, Ülkü Baykal2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Zamanı verimli kullanmak hemşirelerin klinik ortamlarda başarılı olmalarını ve verdikleri hizmetin kalitesini ve verimliliğini artırmalarını sağlar. Araştırma, hemşirelerin zaman yönetimine ilişkin tutumlarını ve zaman tuzaklarına yakalanma durumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir çalışma olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da bir devlet, bir üniversite ve iki özel hastanede çalışan 550 hemşire oluşturdu. Araştırma verileri “Zaman Yönetimi Ölçeği” ve demografik bilgi formu kullanılarak elde edildi. Veriler, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistikler, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi (backward) kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Hemşirelerin %49,3’nün zamanını orta düzeyde etkili kullandıkları; zaman yönetimiyle ilgili eğitim almadıkları (%91,1); zaman tuzaklarına yakalanma açısından telefon konuşmaları ve plansız çalışma üzerinde durulduğu belirlendi. Zaman yönetimine ilişkin tutumlarını; hemşirelerin eğitim düzeyi (p<0,001), zaman yönetimi eğitimi alma durumu (p<0,001) ve meslekte çalışma süresinin (p<0,01) etkilediği görüldü.
Sonuç: Araştırma sonucunda; hemşirelerin zaman yönetimi konusunda orta düzeyde etkili oldukları, zaman tuzaklarına yakalandıkları ve bu konuda eğitim almaları gerektiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zaman, zaman yönetimi, hemşirelik yönetimi, hemşirelik


Factors Affecting Nurses’ Time Management

Naile Boduç1, Ülkü Baykal2
1Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty Hospital, Istanbul, Turkey
2Istanbul Arel University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

Aim: Efficient use of time enables nurses to succeed in clinical environments and increase the quality and efficiency of their services. This study was conducted to determine nurses’ attitudes towards time management and the ways they get caught in time traps.
Method: This was a descriptive and correlational study. The sample comprised 550 nurses in two private hospitals, one public and one university hospital in Istanbul, and “Time Management Questionnaire (TMQ)” and demographic information form were used for data collection. Data were analyzed using descriptive and comparative statistics, correlation analysis, and multiple regression analysis (backward).
Results: It was determined that nurses used their time in a moderately efficient way (49.3%). Of them, 91.1% were not trained in time management and emphasized getting caught in time traps due to problems with telephone calls and unplanned work. Education level (p<0.001), time management training status (p<0.001), and professional experience (p<0.01) were found to affect nurses’ time management skills.
Conclusion: The study found that nurses were moderately proficient in time management, got caught in time traps, and needed to receive training to address these problems.

Keywords: Time, time management, nursing management, nursing


Naile Boduç, Ülkü Baykal. Factors Affecting Nurses’ Time Management. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 438-448

Sorumlu Yazar: Naile Boduç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale