ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Davranışların Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 164-171 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.164  

Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Davranışların Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi

Birgül Cerit, Gülnur Temelli
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel davranışları göstermeleri mesleki gelişim ve bakımın niteliğini artırması bakımından önemlidir. Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinde profesyonel davranışların cinsiyet ve sınıf düzeyine göre karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma bir üniversitenin sağlık yüksekokulunda öğrenim gören ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Davranış Ölçeği kullanılarak 329 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve One-Way ANOVA analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel davranış ölçeği puan ortalaması 119,56±10,46 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin profesyonel davranışları uygulamalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet (t: 3,158, p: 0,002) ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği (F: 3,247, p: 0,040) belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin profesyonel davranışları iyi düzeyde uygulayabildikleri belirlenmiştir. Kız öğrencilerin erkeklere göre profesyonel davranışları daha iyi uygulayabildikleri, sınıf düzeyine göre de profesyonel davranışları uygulayabilme durumunda farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, öğrenci hemşire, profesyonel davranış


Examination of Professional Behaviors According to the Gender and Grade Level in Nursing Students

Birgül Cerit, Gülnur Temelli
Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu Health School

INTRODUCTION: That the nursing students display professional behaviours is important to improve the quality of vocational development and care. The study aims to compare the professional behavior of nursing students according to gender and grade level.
METHODS: This study was carried out with the second, third and fourth grade nursing students who were teaching at health school of a university. The research data were obtained from 329 students by using the Personal Information Form and the Nursing Students Professional Behaviour Scale. Descriptive statistics, t test and One-Way ANOVA analysis were used for the evaluation of research data.
RESULTS: The mean score of nursing students' professional behaviour scale was calculated as 119.56 ± 10.46. It was determined that the views of the students regarding the display professional behaviours differed significantly according to gender (t: 3.158; p: 0.002) and grade level (F: 3.247; p: 0.040).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the research, it was found that nursing students can display professional behaviours at a good level. It was determined that female students are better than male students in displaying professional behaviours, and there are differences in displaying professional behaviours according to the grade level.

Keywords: Nursing, nursing student, professional behaviour


Birgül Cerit, Gülnur Temelli. Examination of Professional Behaviors According to the Gender and Grade Level in Nursing Students. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 164-171

Sorumlu Yazar: Birgül Cerit, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale