ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ve İlişkili Etmenler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 37-46 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.56933  

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ve İlişkili Etmenler

Burcu Akpınar Söylemez1, Ecem Özgül2, Merve Aliye Akyol1, Özlem Küçükgüçlü1
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma Haziran-Temmuz 2021 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik fakültesine kayıtlı olan 162 son sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Veriler “Katılımcı Bilgi Formu” ve “Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Sosyo-demografik veriler sayı, ortalama, yüzde ve standart sapma olarak verilmiştir. Verilerin analizinde sayı, ortalama, yüzde dağılımları, bağımsız gruplarda t-testi, Mann Whitney-U testi, One-way ANOVA testi ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.
Bulgular: Bu araştırmada 162 öğrencinin %67.9’u kadın, yaş ortalaması 22.43±1.50 yıldır. Öğrencilerin ölçek toplam puan ortalamaları 15.65±8.91’dir. Öğrencilerin kendilerine ait bilgisayara sahip olma durumunun (t=2.729, p<0.01), bilgisayar kullanım sıklığının (u=637.500, p<0.01), bilgisayar kullanmayı bilme düzeyinin (F=13.410, p<0.001) ve hemşirelik ile ilgili uygulamalarda bilgisayar kullanım durumunun (t=4.244, p<0.001) sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını etkilediği saptanmıştır.
Sonuç: Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik orta düzeyde tutum sergilediği bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerin bu alana yönelik olumlu tutum sergilemesinin hemşirelik bakım kalitesini artıracağı, klinik veri ve çizelgelerine daha kolay erişim sağlanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar kullanımı, hemşirelik, öğrenci, tutum


Attitudes of Nursing Senior Students Towards the Use of Computers in Healthcare and Related Factors

Burcu Akpınar Söylemez1, Ecem Özgül2, Merve Aliye Akyol1, Özlem Küçükgüçlü1
1Dokuz Eylul University, Faculty Of Nursing, Department Of Internal Medicine Nursing, İzmir, Turkey
2Izmir University Of Economics, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, İzmir, Turkey

Aim: This study was conducted to determine the attitudes of nursing senior students towards the use of computers in healthcare and related factors.
Method: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 162 senior nursing students in a faculty of nursing at a university between June and July 2021. Data were collected with the “Participant Information Form” and “Attitudes toward Computers in Healthcare Assessment Scale.” The SPSS 25.0 package program was used to evaluate the data. Socio-demographic data were given as numbers, mean, percentages, and standard deviation. Number, mean, percentage distributions, independent groups t-test, Mann Whitney-U test, One-way ANOVA test, and Pearson correlation test were used to analyze the data.
Results: In this research, 67.9% of the 162 students were females, and the mean age was 22.43±1.50 years. The mean score of the students on the scale was 15.65±8.91. Status of owning a computer (t=2.729, p<0.01), frequency of computer usage (u=637.500, p<0.01), level of knowledge in using a computer (F=13.410, p<0.001), and status of computer use in nursing practices (t=4.244, p<0.001) were found to affect attitudes of nursing students towards the use of computers in healthcare.
Conclusion: Senior nursing students were found to have a moderate attitude towards using computers in healthcare. Adopting more positive attitudes towards this area will increase the quality of nursing care and provide easier access to clinical data and charts.

Keywords: Use of computers, nursing, student, attitude


Burcu Akpınar Söylemez, Ecem Özgül, Merve Aliye Akyol, Özlem Küçükgüçlü. Attitudes of Nursing Senior Students Towards the Use of Computers in Healthcare and Related Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 37-46

Sorumlu Yazar: Burcu Akpınar Söylemez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale