ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algısı ile Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 298-310 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.56833  

Hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algısı ile Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları Arasındaki İlişki

Kevser Pamuk1, Pakize Özyürek2
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada hemşirelerin bireysel iş yükü algısı ile bireyselleştirilmiş bakım algıları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma 424 hemşire ile kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma verileri “Hemşire Bilgi Formu”, “Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği (BİYAÖ)” ve “Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği-Hemşire A versiyonu (BBÖ Hemşire-A)” ile elde edilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin BİYA֒nden 3,50±0,67 ve BBÖ Hemşire-A Ölçeğinden ise ortalama puanları 3,48±0,82’dir. Hemşirelerin BİYA֒nin alt boyutları içinde en fazla meslektaş desteğinden ve en az ise yönetici desteğinden olumlu yönde etkilendikleri bulunmuştur. BBÖ Hemşire-A içinde en yüksek ortalama puana sahip alt boyut “klinik durum” (3.70±0.87) iken en düşük ortalama puana sahip alt boyut “kişisel yaşam durumu” (2.99±0.98) olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin bireysel iş yükü algısı ile bireyselleştirilmiş bakım algısı arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hemşirelerin bireysel iş yükü algılarındaki bir birimlik artış, hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım algılarında 0,447 birimlik bir artışa yol açacaktır.
Sonuç: Hemşirelerin bireysel iş yüklerine ilişkin algıları orta düzeyde olumlu bulunmuştur. Hemşirelerin bireysel iş yükü algıları ile bireyselleştirilmiş bakım algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş yükü, iş doyumu, bireyselleştirilmiş bakım, algı


The Relationship between Individual Workload Perception and Individualized Care Perceptions of Nurses

Kevser Pamuk1, Pakize Özyürek2
1Afyonkarahisar Health Sciences University, Şuhut Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, First and Emergency Aid Program, Afyonkarahisar, Turkey
2Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Afyonkarahisar, Turkey

Aim: The purpose of the study was to examine the relationship between nurses’ perceptions of individual workload and perceptions of individualized care.
Method: The study was a descriptive cross-sectional and conducted with 424 nurses. “Nurse Information Form”, “The Individual Workload Perception Scale (IWPS-R)”, and “the Individualized Care Scale: Nurse A version (ICS Nurse-A)” were used as data tools.
Results: The nurse’s IWPS-R score was 3.50±0.67, and the ICS- Nurse A was 3.48±0.82. The factor that contributed most to nurses’ positive perceptions of their workload was “peer support” and the factor with the least contribution was “manager support”. “Clinical situation” was the subscale with the highest mean score (3.70±0.87), and “personal life situation” was the subscale with the lowest score in ICS-Nurse A (2.99±0.98). The nurses’ perceptions of their workload and individualized nursing care were at moderately positive levels, and there was a significant correlation between them. The one unit increase in the individual workload’ perception of nurses would lead to a 0.447 unit increase in their perception of individualized care.
Conclusions: Nurses’ perceptions of individual workload were rated as moderately positive. There was a statistically significant relationship between perceived individual workload and individual nursing care.

Keywords: Nurse, workload, job satisfaction, individualized care, perception


Kevser Pamuk, Pakize Özyürek. The Relationship between Individual Workload Perception and Individualized Care Perceptions of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 298-310

Sorumlu Yazar: Kevser Pamuk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale