ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici hemşirelerin mesleki kişilik özellikleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 188-200 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.188  

Yönetici hemşirelerin mesleki kişilik özellikleri

Ülkü Baykal1, Serap Sökmen2, Arzu Kader Harmancı Seren1
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
2Erzincan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, yönetici hemşirelerin mesleki kişilik özelliklerini belirleyerek, kişisel ve mesleki durum değişkenleriyle ilişkisini göstermek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, İstanbul’da izin alınan 20 hastanede görevli yönetici hemşireler örnekleminde gerçekleştirilmiş ve 500 hemşire araştırma kapsamına alınarak, eksiksiz doldurulan 349 yöneticinin verisi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, hemşirelerin kişisel ve mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik anket formu ve Mesleki Kişilik Envanteri (Occupational Personality Questionnare- OPQ-4.2) kullanılmıştır. Envanterin çözümlemesi Saville & Holdsworth Ltd-Türkiye tarafından yapılmıştır. Araştırmanın analizleri, istatistik uzmanları tarafından yüzde, t testi, ANOVA, ileri analiz olarak Tukey Post-Hoc testleri kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Yönetici hemşirelerin çoğunlukla 31-40 yaş grubunda,10-14 yıl mesleki deneyime ve 4 yıl ve altında yöneticilik deneyimine sahip, ön lisans mezunu ve alt kademe yöneticisi olduğu, bekar ve orta gelir düzeyine sahip oldukları saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin OPQ envanterinden genel olarak ortalama puanlar aldıkları ve puan dağılımının 10 üzerinden 4,04 ile 6,51 arasında değiştiği görülmüştür. Bağımsız değişkenlere göre yönetici hemşirelerin envanter puanları karşılaştırıldığında; çalışılan kurum, yaş, eğitim, mesleki deneyim, medeni durum ve gelir durumuna göre bazı kişilik boyutlarında anlamlı farklar bulunurken; yöneticilik deneyimiyle yapılan karşılaştırmada fark olmadığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yönetici hemşirelerin yönetsel kişilik özelliklerinin ortalama sınırlar içinde dağıldığı, yöneticilik deneyimi dışında diğer kişisel ve mesleki özelliklerin anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bu konuda özellikle nitel araştırmaların yapılması ve yönetici atamalarında mesleki kişilik özelliklerinin dikkate alınması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: yönetici hemşire, profesyonellik, kişilik özellikleri


Professional personality characteristics of manager nurses

Ülkü Baykal1, Serap Sökmen2, Arzu Kader Harmancı Seren1
1Istanbul University, Florence Nightingale Faculty of Nursing
2Erzincan University, Health High school

INTRODUCTION: This descriptive study was conducted the aim of defining the professional personality characteristics of nurse managers and demonstrating the relationship between these characteristics and personal/occupational variables.
METHODS: The research was carried out in the sample of 500 executive nurses working in 20 hospitals in Istanbul and the data of 349 administrators were used. A survey aimed defining personal/occupational characteristics of manger nurses and Occupational Personality Questionnaire (OPQ-4.2) were used as data collection tools in the research. The analysis of the inventory was carried out by Saville & Holdsworth-Turkey. The analysis of the study was made by the statistical experts using percentage, t test, ANOVA, Tukey Post Hoc tests as further analysis.
RESULTS: It has been determined that nurse managers are mostly in the age group of 31-40 years old with 10-14 years of professional experience and managerial experience of under 4 years. They are mostly single and lower level manager, with middle income and associate degree education. It was found that the manager nurses generally got average scores from the OPQ inventory and the distribution of scores changed between 4.04 and 6.51 in the 10 point system. When inventory scores of manager nurses were compared according to independent variables; there were significant differences in some personality dimensions according to the institution, age, education, professional experience, marital status and income status; it is determined that there is no difference in comparison with management experience.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that managerial personality characteristics of nurse managers were distributed within average limits and according to the personal and professional characteristics except managerial experience, significant differences were found. It may be recommended to conduct particularly qualitative research in this regard and to take account of professional personality characteristics in managerial appointments.

Keywords: nurse managers, professionalism, personality characteristics


Ülkü Baykal, Serap Sökmen, Arzu Kader Harmancı Seren. Professional personality characteristics of manager nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 188-200

Sorumlu Yazar: Arzu Kader Harmancı Seren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale