ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Etmenler: Balıkesir Örneği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 60-69 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.060  

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Etmenler: Balıkesir Örneği

Soner Ayaz1, Kerime Derya Beydağ2
1Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu
2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tuzla Kampüsü, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelerin çalışma koşullarına bağlı olarak gelişen iş kalitesini etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki çalışmanın evrenini, Balıkesir il merkezi Kamu Hastaneler Birliğine bağlı hastanelerde görev yapan 665 hemşire oluşturmuş, evrenin belli olduğu durumlarda örneklem hesaplama formülü ile örneklem grubu belirlenerek 338 hemşire (%50.8) çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma verileri, gerekli izinler alındıktan sonra Haziran-Ekim 2013 tarihleri arasında demografik ve mesleki özellikleri belirlemeye yönelik 16 soruluk anket formu ve Brooks (2007) tarafından geliştirilen, Şirin tarafından(2011) Türkçeye uyarlanan, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş “Hemşirelik İş Yaşam Kalitesi Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilemsinde sayı, yüzdelik hesaplamaları, Man Whitney U testi, Kruskal wallis testi, Pairled-Sample t testi ve Anova testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışma kapsamında yer alan hemşirelerin “Hemşirelik İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği” (HİYKÖ) toplam puan ortalaması 101.95±22.15 olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Hemşirelerin, yaş grupları, medeni durumları, çocuk sahibi olma durumları, eğitim durumları, meslekte çalışma süresi, haftalık çalışma saati, çalışma statüsü ve kurumda çalışmayı planladıkları süre ile HİYKO toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Hemşirelerin cinsiyetleri, çalıştıkları kurum, görevleri, görev yerleri, çalışma şekli, aylık nöbet sayısı, sertifika / eğitim programına katılma durumu, özel eğitim / sertifika / uzmanlık alanına uygun görevde çalışma durumu ve atanma/terfi teklifi alma durumu ile HİYKÖ toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: hemşire, iş yaşamı, kalite


Factors Affecting The Qualıty Of Work Life Of Nurses: Example Of Balıkesir

Soner Ayaz1, Kerime Derya Beydağ2
1Balikesir Chest Diseases Hospital Patient Rights Unit Officer
2Okan University School Of Health Scinecess Department Of Nursing, Tuzla Campus, Istanbul.

OBJECTIVE: The aim of this study to determine the factors affecting the work quality which improves depending on the working conditions of the nurses.
METHODS: The universe of sectional-descriptive study consists of 665 nurses working at the hospitals affiliated to Balikesir City Public Hospitals Association; in the cases in which the universe is clear 338 nurses (50.8%) are included to the study as the sample group by using the sample calculation formula. After getting the required permissions, 16 questionnaires aiming to determine the demographic and professional characteristics are conducted between June-October 2013 and Work Life Quality Scale of Nursing, which is improved by Brooks (2007) and translated into Turkish by Şirin (2011) and whose validity and reliability is approved, has been achieved. In the evaluation of the data number and percentage calculations, Man-Whitney U test, Kruskal -Wallis test, Pairled -Sample t-test and ANOVA test was used.
RESULTS: The total score average of "Quality of Nursing Work Life Scale" (HİYKÖ) for nurses in the study is found to be 101.95 ± 22: 15.
CONCLUSION: Age group, marital status, having children, educational status, length of employment, weekly working hours, working status, the period they want to work at the institution of the nurses and the HİYKO total score are statistically and significantly different (p > 0.05). Between nurses' gender, the institutions they work, tasks, place of employment, type of work, number of shifts, the certification / training programs they participated in, working according to their special education/certification/field of expertise, being offered a promotion and the HİYKÖ total score, some statistically significant differences were observed (p < 0.05).

Keywords: nurse, work life, quality.


Soner Ayaz, Kerime Derya Beydağ. Factors Affecting The Qualıty Of Work Life Of Nurses: Example Of Balıkesir. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 60-69

Sorumlu Yazar: Kerime Derya Beydağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale