ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Bireysel, Mesleki ve Çalışma Ortamı Özelliklerinin Bakım Kalitesi Algılarına Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 139-147 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.54366  

Hemşirelerin Bireysel, Mesleki ve Çalışma Ortamı Özelliklerinin Bakım Kalitesi Algılarına Etkisi

Nilgün Göktepe1, Emine Türkmen2, İbrahim Fener3, Begüm Yalçın1, Seda Sarıköse3
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC), İstanbul Türkiye
3Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin bireysel, mesleki ve çalışma ortamı özelliklerinin bakım kalitesi
algılarına etkisini incelemektir.
Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 400 hemşirenin çalıştığı bir üniversite hastanesinde, en az bir yıldır bu
hastanede çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 154 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler,
üç bölümden oluşan çevrim içi anket ile toplanmıştır. Anket, hemşirelerin bireysel, mesleki ve iş ortamı
özellikleri ile bakım kalitesinden doyumunu belirlemeye yönelik sorular ve “Hemşirelik İş İndeksi-Hemşirelik
Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği”nden oluşmuştur. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ve lojistik
regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşireler, hasta bakım kalitesini 7,53±1,85 (0-10 üzerinden) olarak değerlendirmiştir. Hemşirelik
çalışma ortamı ölçeği puanı ortalaması 2,77±0,54 olarak bulunmuştur. Lojistik regresyon analizinde,
hemşirelerin bakım kalitesi algısının “hemşirelik çalışma ortamına ilişkin bakım için gerekli kaynakların
sağlanması, yetkinlik düzeyi, insan gücü ve diğer kaynakların yeterliliği, mesleki deneyim süresi ve
hemşirelerin yönetime katılması ve temsil gücü”nden etkilendiği saptanmıştır (Nagelkerke R2=%58, p<,05).
Sonuç: Hemşirelerin bakım kalitesi algısı, hastanede oluşturulan hemşirelik çalışma ortamı özelliklerinin
yanı sıra kendilerini yetkin bulmaları ve deneyim süreleri ile yakından ilişkilidir. Yönetici hemşirelerin,
çalışma ortamında yeterli insani ve diğer kaynakları sağlamasının yanı sıra yönetime katılımı desteklemesi,
çalışanların yetkinliklerini geliştirmelerine fırsat sağlaması bakım kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, hemşirelik çalışma ortamı, bakım kalitesi, bakım kalitesi algısı, yetkinlik.


The Effect of Nurses’ Individual, Professional and Work Environment Characteristics on Their Perception of Quality of Nursing Care

Nilgün Göktepe1, Emine Türkmen2, İbrahim Fener3, Begüm Yalçın1, Seda Sarıköse3
1Koç University School of Nursing
2Koc University Semahat Arsel Nursing Education, Practice and Research Center, Istanbul Turkey
3Koç University Health Sciences Institute

Aim: The aim of this study is to examine the effect of nurses’ individual, professional and work environment
characteristics on their perceptions of quality of care.
Method: This cross-sectional study was conducted in a university hospital where 400 nurses were
employed, and conducted with 154 nurses who have been working in this hospital for at least one year and
volunteered to participate in the study. The data were collected with an online questionnaire consisting of
three parts. The survey form contained questions about the personal, professional characteristics, and
workplace environment of the nurses, and their satisfaction levels about their perceptions of quality of
nursing care, the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index. Descriptive statistics and logistic
regression analysis were used in data analysis.
Results: Nurses rated their perceptions of quality of nursing care (mean score: 7.53±1.85; range: 0-10).
The mean score of nursing work environment scale was 2.77±0.54. In the logistic regression analysis, it
was determined that nurses’ perception of quality of nursing care was affected by “provision of necessary
funding sources for quality of nursing care, competency level, staffing and resource adequacy total
professional experience, nurse participation in hospital affairs (Nagelkerke R2=58%, p<.05).
Conclusion: The nurses’ perception of the quality of care is closely related with nursing work environment
in the hospital, their perceived self-competence and duration of their professional experience. Support
provided by the managers about participation in management processes, providing opportunities for
employees to develop their competencies, as well as providing adequate human and other resources in the
working environment, will contribute and increase the quality of care.

Keywords: Nurse, nursing work environment, quality of care, perception of care quality, competency.


Nilgün Göktepe, Emine Türkmen, İbrahim Fener, Begüm Yalçın, Seda Sarıköse. The Effect of Nurses’ Individual, Professional and Work Environment Characteristics on Their Perception of Quality of Nursing Care. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 139-147

Sorumlu Yazar: Nilgün Göktepe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale