ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Algılanan Stres Düzeyi İle İş Yaşamı Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 368-377 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.54037  

Hemşirelerde Algılanan Stres Düzeyi İle İş Yaşamı Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Mücahit Karaman1, Büşra Altınel2
1Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışma; hemşirelerin algılanan stres düzeyi ile hemşirelik iş yaşamı kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ilişki arayıcı tasarımda yapılmıştır.
Yöntem: Bir üniversite hastanesinde çalışan 280 hemşire ile çalışma yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından yüzyüze anket yöntemi ile Kasım - Aralık 2021 tarihleri arasında Kişisel Bilgi Formu, Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği ve Hemşirelik İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney-U testi, Kruskal Wallis ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmanın sonuçlarına göre; Algılanan Stres Ölçeği puan ortalaması 32,26 (SS=7,99), Hemşirelik İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği puan ortalaması ise 103,61 (SS=12,75)’tir. Hemşirelerin Algılanan Stres Ölçeği puan ortalaması ile Hemşirelik İş Yasamı Kalitesi Ölçeği toplam ve yöneticilerle ilişkiler, iş algısı alt boyut puan ortalamaları ile negatif yönde zayıf düzeyde, Hemşirelik İş Yasamı Kalitesi Ölçeği iş koşulları alt boyutu ile negatif yönde zayıf kuvvetli ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç: Çalışmaya katılan hemşirelerin stres ve iş yaşamı kalitesi düzeylerinin orta olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin algılanan stres düzeylerini iş yaşamı kalitesi, çalışma şartları ve sosyo-demografik özellikler etkilemektedir. Bu çalışmanın sonuçları ışığında hemşirelerin iş yaşamı kalitesi düzeylerini iyileştirerek algılanan stres düzeyini düşürmeye yönelik çalışmaların planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan stres düzeyi, hemşirelik, iş yaşamı kalitesi


Determining the Relationship Between the Perceived Stress Level of Nurses and the Quality of Work Life

Mücahit Karaman1, Büşra Altınel2
1Selcuk University, Health Sciences Institute, Konya, Turkey
2Selcuk University, Nursing Faculty, Konya, Turkey

Aim: This study; The aim of determining the relationship between the given stress level of perceptions and the structural quality of work life was made in the searcher design.
Method: The study was conducted with 280 nurses working in a university hospital. The data were collected by the researcher with a face-to-face survey method between November and December 2021 with Personal Information Form, Perceived Stress Level Scale and Nursing Work Life Quality Scale. In the analysis of the data, t-test for independent groups, one-way analysis of variance, Mann Whitney-U test, Kruskal Wallis and Pearson correlation analysis were used.
Results: According to the results of the research; The mean score of the Perceived Stress Scale was 32.26 (SD=7.99), and the mean score of the Nursing Quality of Work Life Scale was 103.61 (SD=12.75). Nurses' Perceived Stress Scale mean score and Nursing Work Life Quality Scale total and relations with managers, job perception sub-dimension mean score were negatively weak, and Nursing Work Life Quality Scale work conditions sub-dimension negatively and weakly correlated (p<0.05).
Conclusion: It was determined that the levels of stress and work life quality of the nurses participating in the study were moderate. The perceived stress levels of nurses are affected by the quality of work life, working conditions and socio-demographic characteristics. In the light of the results of this study, it is recommended to plan studies to reduce the perceived stress level by improving the quality of work life of nurses.

Keywords: Perceived stress level, nursing, work life quality


Mücahit Karaman, Büşra Altınel. Determining the Relationship Between the Perceived Stress Level of Nurses and the Quality of Work Life. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 368-377

Sorumlu Yazar: Büşra Altınel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale