ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Hemşire Yardımcısının Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 29-41 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.53315  

Hemşirelerin Hemşire Yardımcısının Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Fadime Ulupınar1, Manar Aslan2
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Karaman
2Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de 2018 yılında ilk mezunlarını vererek göreve başlayacak olan hemşire yardımcıları, sürekli olarak hemşireler ile işbirliği içinde çalışacaklardır. Dolayısıyla bu iki meslek grubu üyelerinin birbirlerinin görevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sağlık kurumlarında çatışmaya sebep olabileceği gibi hukuki problemleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle hemşirelerin hemşire yardımcısının görevleri konusunda ne düşündükleri önemlidir. Bu çalışma hemşirelerin hemşire yardımcısının görevlerine ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türde bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini bir il merkezinde bulunan iki tıp fakültesi ve iki adet özel hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 438 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanması aşamasında katılımcıların tanıtıcı özelliklerini, hemşire yardımcılığı uygulamasına ilişkin görüşlerini ve iş-görev dağılımlarını kapsayan girişimlerin bulunduğu bir anket formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre hemşirelerin %20.8’i hemşire yardımcılığı uygulaması hakkında, %32.2’si iş-görev tanımları hakkında hiç bilgi sahibi olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Hemşirelerin %36.8’i hemşire yardımcılığı uygulamasına ihtiyaç olduğunu düşünürken, %30.6’sı bu uygulamanın hemşire istihdamını azaltacağını düşünmektedir. Bunun yanında hemşirelerin %39’u hemşire yardımcılığı uygulamasının, hemşirelerin iş yükünü azaltacağını düşünürken, %55.7’si iş-görev karmaşası yaşanacağını düşünmektedir. Ayrıca uygulanacak birçok girişim için hemşirelerin, yürürlükteki hemşire ve hemşire yardımcısı ile ilgili yönetmeliklere paralel olmayan görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanında, hemşirelerin bazı sosyo-demografik ve çalışma özelliklerine göre iş-görev dağılımlarını kapsayan ifadelere verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşireler arasında hemşire yardımcısı uygulamasına ilişkin farklı görüşler olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin yürürlükteki yönetmeliklerle paralel olmayan görüşlerinin iş-görev karmaşası yaşanabileceğine dair bazı ipuçları verdiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire yardımcılığı, Hemşirelik, Görev.


Investigation of Nurses Views on Nursing Assistant Duties

Fadime Ulupınar1, Manar Aslan2
1Karamanoglu Mehmetbey University,ermenek Vocational College, Management And Organization Department, Karaman
2Trakya University, Health Science Faculty, Nursing Department, Edirne

INTRODUCTION: In Turkey, nursing assistants who will give their first graduates to the field in 2018 will continuously work in cooperation with the nurses. Therefore, the fact that the members of these two professional groups do not have enough knowledge about each other's duties can cause conflicts in health institutions as well as bring legal problems. For this reason, it is important what nurses think about the nurse assistant duties. This study was carried out to evaluate the opinions of the nurses about duties of the nursing assistants.
METHODS: This is a descriptive research and consisted of 438 nurses working in two medical faculties,two private hospitals, located in a city center, who volunteered to participate in the research. During the collection of data, a questionnaire form was used which included the participants descriptive characteristics, their opinions on practice of nursing assistant, and the implementations involving duty-task distributions.
RESULTS: According to the findings, 20.8% of the nurses stated there is no information about the nursing assistant practice and 32.2% about duty-task definitions. 36.8% of the nurses think the need for nursing assistant practice, 30.6% of them think this practice will reduce nursing employment. 39% of the nurses think the nursing assistant practice will reduce the workload of nurses and 55.7% of them think there will be duty-task complexity. It was also seen nurses have opinions that are not in line with the valid regulations related to the nurse and nurse assistant. Besides, it was found there was a significant difference between the nurses' opinions nursing assistans duties and some of the socio-demographic and work characteristics.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined there are different opinions about practice among nurses. It can be said the opinions of the nurses, which are not in line with the regulations in force, give some hints that work-task chaos may occur.

Keywords: Nursing assistant, Nursing, Duty.


Fadime Ulupınar, Manar Aslan. Investigation of Nurses Views on Nursing Assistant Duties. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 29-41

Sorumlu Yazar: Manar Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale