ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sorumlu Hemşirelerin Sorun Çözme ve Klinik Karar Verme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 427-437 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.53254  

Sorumlu Hemşirelerin Sorun Çözme ve Klinik Karar Verme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Seyhan Çerçi1, Nermin Uyurdağ2, Nuran Reyhanoğlu3
1İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır, Türkiye
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada, sorumlu hemşirelerin sorun çözme ile klinik karar verme becerilerine ilişkin algılarının belirlenerek, bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda yapılmıştır. İstanbul ve Diyarbakır İlinde Sağlık Bakanlığı’na ait eğitim araştırma hastanelerinde görevli servis sorumlu hemşireler araştırmanın evrenini oluşturmuş, çalışma araştırmaya katılmayı kabul eden 54 sorumlu hemşire ile yürütülmüştür. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu, Problem Çözme Envanteri, Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde hesaplanmış ve Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Sorumlu hemşirelerin sorun çözme envanteri toplam puan ortalaması 61,64±14,44; klinik karar verme ölçeği toplam puan ortalaması 151,00±12,99 olarak bulunmuştur. Sorumlu hemşirelerin sorun çözme becerileri ile yaşanılan il ve çalışma yılı değişkeni arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Araştırmaya katılan sorumlu hemşirelerin sorun çözme becerileri ile klinik karar verme becerileri arasında orta derecede olumsuz yönlü doğrusal bir ilişki (r=-0,47; p<0,01) belirlenmiştir.
Sonuç: Sorumlu hemşirelerin sorun çözme becerileri ile klinik karar verme becerileri yüksek bulunmuştur. Bu çalışma sonuçları, bu becerileri etkileyen değişkenlerin görünür kılınmasını sağlayarak, becerilerin geliştirilmesi için yapılacaklar konusunda veri sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Problem çözme, sorun çözme, klinik karar verme, sorumlu hemşire, alt kademe yönetici hemşire


Evaluation of Factors Associated with Problem Solving and Clinical Decision-Making Skills in Charge Nurses

Seyhan Çerçi1, Nermin Uyurdağ2, Nuran Reyhanoğlu3
1Istanbul Provincial Health Directorate, Public Hospitals Services Presidency, Istanbul, Turkey
2Dicle University, Ataturk Vocational School of Health Services, Diyarbakir, Turkey
3Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Aim: This study aims determine the perceptions of charge nurses regarding their problem-solving and clinical decision-making skills.
Method: In this research, a descriptive and correlational design was employed. The study was conducted with 54 charge nurses who agreed to participate in the study, and the sample of this study consists of charge nurses working in public education and research hospitals in Istanbul and Diyarbakir provinces. The data were collected with “Descriptive Information Form, Problem Solving Inventory, Clinical Decision-Making Scale in Nursing”. For the data evaluation, the number and percentage were calculated and Mann Whitney U, Kruskal Wallis, and Pearson correlation tests were used.
Results: The total mean score of the charge nurses’ problem-solving inventory was 61.64±14.44; the mean score of the clinical decision-making scale was 151.00±12.99. It was determined that there was a significant difference between the problem-solving skills of the charge nurses and the variables of the place of residence and years of employment (p<0.05).
A moderate negative correlation (r=-0.47; p<0.01) was found between the problem-solving skills and clinical decision-making skills of the charge nurses participating in the study.
Conclusion: Charge nurses have high problem-solving skills and clinical decision-making skills. The results of this study can provide data to improve skills by making the variables that affect these skills visible.

Keywords: Problem solving, clinical decision making, charge nurses, first-line nurse manager


Seyhan Çerçi, Nermin Uyurdağ, Nuran Reyhanoğlu. Evaluation of Factors Associated with Problem Solving and Clinical Decision-Making Skills in Charge Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 427-437

Sorumlu Yazar: Seyhan Çerçi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale