ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler: Sistematik Derleme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 334-348 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.53244  

Hemşirelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler: Sistematik Derleme

Gülhan Erkuş Küçükkelepçe1, Sevda Arslan Şeker2
1Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
2Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tunceli, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, ulusal bilimsel yayında hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenleri incelemek amacıyla yayınlanmış araştırmaların, sistematik biçimde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Bu çalışma sistematik bir inceleme olarak yapılmıştır. Bu çalışmada, Google Akademik, Dergi Park Akademik, Ulakbim, EBSCO Host ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında ‘hemşire’, ‘hasta güvenliği’ ve ‘hasta güvenliği tutumu’ anahtar sözcükleri kullanılarak tarama yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmada dâhil edilme kriterlerini karşılayan 11 makale incelenmiştir. Araştırmada incelenen yayınların hepsinin tanımlayıcı tipte olduğu, %72,7’sinin yüksek lisans tezi olduğu, %45’inin 2019 yılında yayınlandığı, örneklem sayısının 28 ile 380 arasında değiştiği görülmüştür. Araştırmada incelenen yayınlarda, hemşirelerin hasta güvenliği tutumlarının yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi gibi kişisel durum değişkenlerine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca çalışma yılı, çalışılan birim, çalışılan vardiya, haftalık çalışma saati, güvenlik raporlama sistemini kullanma, hata raporlamada yönetim desteği alma gibi çalışma yaşamı ile ilgili özelliklere göre hasta güvenliği tutumunun değişiklik gösterdiği bulunmuştur.
Sonuç: Araştırma sonuçları, hasta güvenliği ile ilgili bilimsel kanıtlara dayalı bilgi üretmenin ve hemşirelik uygulamalarını geliştirmenin gerekliliğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hemşireler, hasta güvenliği tutumu


Factors Affecting Nurses’ Attitudes Towards Patient Safety: Systematic Review

Gülhan Erkuş Küçükkelepçe1, Sevda Arslan Şeker2
1Adıyaman University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Adıyaman, Turkey
2Munzur University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Tunceli, Turkey

Aim: This study systematically reviewed studies published in the national literature to examine factors influencing nurses’ attitudes toward patient safety.
Method: This study was a systematic review. The databases Google Scholar, Dergi Park Akademik, Ulakbim, EBSCO Host, and National Thesis Center were searched using the terms “nurse,” “patient safety,” and “patient safety attitude”.
Results: Eleven articles that met the criteria for inclusion were examined. All of the publications analyzed in the study were found to be descriptive, 72.7% were master’s theses, 45.5% were published in 2019, and sample sizes ranged from 28 to 380. In a significant portion of studies, the average score for patient safety attitude has been found to be moderate. In the study’s literature review, it was determined that nurses’ attitudes toward patient safety vary according to sociodemographic variables such as age, gender, marital status, and level of education. In addition, it was discovered that the patient safety attitude varies based on characteristics related to the working environment, such as the working year, the unit worked, shifts worked, weekly working hours, use of the security reporting system, and management support for error reporting.
Conclusion: The research findings revealed the importance of generating information and developing nursing practices based on scientific evidence regarding patient safety.

Keywords: Patient safety, nurses, patient safety attitude


Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Sevda Arslan Şeker. Factors Affecting Nurses’ Attitudes Towards Patient Safety: Systematic Review. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 334-348

Sorumlu Yazar: Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale