ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygıları ve Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 79-89 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.53215  

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygıları ve Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

Seda Değirmenci Öz, Güldem Yıldız
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik öğrencilerinin mesleki benlik saygıları ve öğrenimlerine ilişkin doyum düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 149 hemşirelik öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Etik kurul ve kurum izni alınıp, veriler “Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Form” ve “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi yüzde, t testi, ANOVA, Pearson Korelasyon ve Mann Whitney U testleri ile yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğu kadın (%82,6) ve 21-23 yaş aralığındadır (%45,6). Öğrencilerin %73,2’sinin mesleği isteyerek seçtiği, %59,7’sinin mesleği seçerken ailesinin etkili olduğu, %91,9’nun mezun olduktan sonra mesleği yapmayı düşündüğü ve %74,5’nin üniversitenin sosyal kulüplere üye olmadığı saptanmıştır. Öğrenci doyum ölçeğinin genel ortalaması 3,43±,71 olup öğrencilerin en yüksek öğretim elemanları alt boyutundan (3,68±0,69), en düşük ise kararlara katılım alt boyutundan (3,19±0,45) puan aldıkları saptanmıştır. Mesleki benlik saygısı ölçeğinin toplam puanı ise 115,87±18,25 olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin, mesleki benlik saygısı ölçeği ile öğrenci doyum ölçeği arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mesleki benlik saygılarının en düşük 1. sınıfta, en yüksek ise 4. sınıfta olduğu belirlenip mesleğini isteyerek seçen, bölümünden memnun olan ve mezun olduktan sonra mesleğini yapmayı düşünen öğrencilerin mesleki benlik saygılarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci doyumu, mesleki benlik saygısı, hemşirelik öğrencileri.


Determination of the Satisfaction Levels of Nursing Students on Their Professional Self-Esteem and Education

Seda Değirmenci Öz, Güldem Yıldız
Istanbul Aydin University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Istanbul

INTRODUCTION: In order to examine the professional self-esteem of nursing students and their satisfaction level in their education, the study was designed in descriptive design
METHODS: The study was carried out on 149 nursing students studying at a foundation university in Istanbul. Ethics committee and institution permission were obtained and the data were collected by using Student Satisfaction Scale-Short Form and Arıcak Occupational Self-Esteem Scale. Data were analyzed by percentage, t test, ANOVA, Pearson Correlation and Mann Whitney U tests.
RESULTS: Most of the students were female (82.6%) and 21-23 (45.6%). It was determined that 73.2% of the students chose the profession voluntarily, 59.7% of them chose the profession the family was effective, 91.9% of them thought they would do their job after graduation and 74.5% of the students were not members of the social clubs. The overall average of the student satisfaction scale was 3,43 ± 71, and it was found that the students got the highest (3.68 ± 0,65) of the sub-dimension of the teaching staff (3,68 ± 0,69). The total score of the self-esteem scale was determined as 115,87 ± 18,25.

DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that there was a positive and significant relationship between the students' self-esteem scale and the student satisfaction scale. Students' professional self-esteem is the lowest first class, the highest in the fourth class is determined by choosing the profession voluntarily, who are satisfied with the department and after graduating from the profession of professional self-esteem was found to consider higher self-esteem

Keywords: Student satisfaction, professional self-esteem, nursing students.


Seda Değirmenci Öz, Güldem Yıldız. Determination of the Satisfaction Levels of Nursing Students on Their Professional Self-Esteem and Education. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 79-89

Sorumlu Yazar: Seda Değirmenci Öz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale