ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19’a İlişkin Bilgi, Tutum, Uygulamalarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 79-88 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.52386  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19’a İlişkin Bilgi, Tutum, Uygulamalarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Sevim Şen, Çağla Aydın, Hülya Nuray Bayraktar, Sema Demir
Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin COVID-19’a ilişkin bilgi, tutum, uygulamalarını etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Araştırma, Ocak-Şubat 2021’de çevrim içi ortamda tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda gerçekleştirilmiştir. Sağlık bilimleri fakültesinde okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 588 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler bağımsız gruplarda t testi ve Anova testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %32,1’inin hemşirelik bölümünde okuduğu, %96,4’ünün önlemlere uyum sağladığı, %98,6’sının COVID-19’dan korunmak amacıyla el hijyeni, sosyal mesafe ve cerrahi maske kurallarını uyguladığı saptanmıştır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin (F=3,023; p<0,05), kadın cinsiyetine sahip olanların (F=7,309; p<0,01), dördüncü sınıf öğrencilerinin (F=16,014; p<0,001) ve staja çıkan öğrencilerin (t=4,132; p<0,001) bilgi düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır.
Sonuç: Araştırmanın bulguları, öğrencilerin COVID-19’a yönelik bilgi düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğunu ve önlemlere uyum konusunda olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, bilgi, tutum, uygulama, sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi


Investigation of Knowledge, Attitude, Practice, and Affecting Factors of Health Sciences Students on COVID-19

Sevim Şen, Çağla Aydın, Hülya Nuray Bayraktar, Sema Demir
Yeditepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

Aim: This research examined the knowledge, attitudes, practices, and influencing factors of faculty of health sciences students towards COVID-19.
Method: The research has a descriptive and cross-sectional design conducted online in January-February 2021. The study sample consisted of 588 students studying at the faculty of health sciences that agreed to participate in the research. The data were collected with the Information Form prepared by the researchers. Data were evaluated using descriptive statistical methods, independent groups t-test, and the Anova test.
Results: It was determined that 32.1% of the participants studied in the Nursing Department, 96.4% complied with the precautions, and 98.6% applied the hand hygiene, social distance, and surgical mask rules to protect from COVID-19. Statistically significant difference was found in knowledge levels of nursing department students (F=3.023; p<0.05), females (F=7.309; p<0.01), fourth-year students (F=16.014; p<0.001), and intern students (t=4.132; p<0,001).
Conclusion: The study’s findings showed that the level of knowledge students have about COVID-19 is above average, and they have a positive attitude towards compliance with the measures.

Keywords: COVID-19, knowledge, attitude, practice, health sciences faculty student


Sevim Şen, Çağla Aydın, Hülya Nuray Bayraktar, Sema Demir. Investigation of Knowledge, Attitude, Practice, and Affecting Factors of Health Sciences Students on COVID-19. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 79-88

Sorumlu Yazar: Sevim Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale