ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
X ve Y Kuşağındaki Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Karşılaştırılması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 77-85 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.52385  

X ve Y Kuşağındaki Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Karşılaştırılması

Mehtap Gümüşdaş, Merve Lazoğlu, Serap Ejder Apay
Atatürk Üniversitesi, Ebelik Ana Bilim Dalı,Erzurum,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu çalışma, X ve Y kuşağındaki ebelerin mesleki bağlılıklarını karşılaştırılmak amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma, Doğu Anadolu’da bulunan iki ildeki ebeler ile Eylül-Kasım 2019 tarihleri arasında
tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma evrenini, ilgili ilde belirtilen tarihlerde çalışan X ve Y kuşağındaki
ebeler oluşturmuştur. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden X ve Y kuşağındaki
ebeler oluşturmuştur. Araştırma verileri her ilde ayrı 7-8 anketör ve araştırmacılar tarafından toplanmıştır.
Araştırma verileri toplanmadan önce etik kurul izni ve ebelere açıklama yapılarak sözel onamları
alınmıştır. Araştırma verileri, “Kişisel Bilgi Formu ve Ebelik Aidiyet Ölçeği (EAÖ)” ile toplanmıştır.
Bulgular: X kuşağı ebelerin lisans mezunu oranı %42,9, Y kuşağı ebelerin lisans mezunu oranı
%81,2 olduğu belirlenmiştir. X kuşağı ebelerin mesleği isteyerek seçme durumu %80,4, Y kuşağı
ebelerde ise mesleği isteyerek seçme durumu %82,7 olarak bulunmuştur. Araştırmaya alınan X
kuşağı ebelerin, mesleki gelişme ve olanakları alt boyut puan ortalaması 18,1±3,44, Y kuşağının
ise 19,49±3,72 olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0,006).
Meslekte görev ve yetki sınırı alt boyut puan ortalaması X kuşağında 10,90±3,96, Y kuşağında ise
11,99±3,31 olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0,001). X ve Y
kuşağındaki katılımcıların ölçek toplam puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı saptanmıştır (p>0,05).
Sonuç: Araştırma sonucunda, mesleki gelişme ve olanakları değerlendirme ile meslekte görev yetki
sınırlılıklarına ait bağlılık duygusunun Y kuşağında daha yüksek olduğu bulunmuştur
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Ebe, Mesleki aidiyet, X kuşağı, Y kuşağı


Comparing The Professional Commitment of Midwives from X and Y Generations

Mehtap Gümüşdaş, Merve Lazoğlu, Serap Ejder Apay
Ataturk University, Department of Midwifery, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Aim: This study was conducted to compare the professional commitment of the midwives from the
X and Y generations.
Method: This research with descriptive design was carried out among midwives in two cities in the
Eastern Anatolia in September and November 2019. The study population consisted of the midwives
from the X and Y generations, working in the relevant hospitals between the aforementioned
dates, and agreed to participate in the study voluntarily. The data of the study were collected by
7-8 interviewers and researchers in each province. The data were collected using the Personal
Information Form and the Midwifery Belonging Scale (MBS). Before collecting the study data, an
ethics committee approval was obtained and once the midwives were informed, their verbal consent
was obtained.
Results: Based on comparison of the midwives’ descriptive characteristics, it was determined that
42,9% of the midwives from the X generation and 81,2% of the midwives from the Y generation
had a bachelor’s degree. It was found that 8.4% of the midwives from the X generation and 82.7%
of the midwives from the Y generation chose their profession willingly. It was determined that the
mean scores of professional developments and opportunities subscale of the midwives from the X
and Y generations who were included in the study were 18.61±3.44 and 19.49±3.72, respectively
and the difference between them was statistically significant (p=0.006). It was determined that the
mean scores of professional task and authority limitations subscale of the midwives from the X and
Y generations were 10.90±3.96 and 11.99±3.31, respectively and the difference between them was
statistically significant (p=0.001). It was found that the difference between the total mean score of
the MBS was not statistically significant between the groups in the X and Y generations(p>0,05).
Conclusion: According to the results of the research, it was observed that the sense of commitment
was higher in the generation Y.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Midwife, Professional belonging, X generation, Y generation


Mehtap Gümüşdaş, Merve Lazoğlu, Serap Ejder Apay. Comparing The Professional Commitment of Midwives from X and Y Generations. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 77-85

Sorumlu Yazar: Mehtap Gümüşdaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale