ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 63-71 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.063  

Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Muhteşem Baran1, Fatma Balcı2
1İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimler Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin cerrahisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı İstanbul ili Avrupa Yakası’nda yer alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde görev alan yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimlerini ve bu eğilimlerin demografik özellikleri ile ilişkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 2012- 2013 seneleri arasında 12 farklı Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapan toplam 288 adet yönetici hemşire üzerinde kolayda örneklem yöntemi ile uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak yönetici hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki özelliklerini içeren bilgi formu ve Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği (KEDEÖ) kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Veriler Kolmogorov Smirnov test, Oneway Anova testi, Tukey HSD testi, Student t test, Pearson korelasyon testi, Spearman korelasyon testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği toplam puanlarının 170,45 ile 277,81 arasında değişmekte olup ortalama 216,26±22,48’dir. Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında KEDEÖ ölçeği toplam puanı(p: 0,013); yönetim kademeleri arasında KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyutundan (p: 0,042); eleştirel düşünme eğitimi alma durumlarına göre KEDEÖ ölçeği doğruyu arama (p: 0,034), açık fikirlilik(p: 0,008), analitiklik (p: 0,002), sistematiklik (p: 0,005) alt boyutlarından alınan puanlarda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Madde puan ortalaması değerlendirildiğinde çalışma kapsamına alınan yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşlarının artmasıyla eleştirel düşünme eğilimi, kendine güven, analitiklik ve meraklılığın arttığı gözlenmiştir. Hemşirelerin eğitim durumlarının eleştirel düşünme eğilimine etkisi olamadığı gözlenmiştir. Eleştirel düşünme becerileri hakkında eğitim almış olan katılımcıların doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik ve sistematiklik açısından almayanlara göre üstünlük gösterdiği izlenmiştir. Bu verilere göre, sağlık kuruluşlarında, eleştirel düşünme eğiliminin artırılmasına yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, yönetici hemşirelik, eleştirel düşünme eğilimi,


A Research On The Critical Thinking Tendency of Nurse Managers

Muhteşem Baran1, Fatma Balcı2
1Faculty of Business Administration, Department of Management and Organization, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Health Sciences University, Bakırköy Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Brain Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the critical thinking trends of nurse managers working at Ministry of health training and research hospitals on the European side of İstanbul province and demographic characteristics of these trends reveal whether the relationship with.
METHODS: In this study, between 2012-2013 year in 12 different training and research hospital nurse managers Sean samples on a total of 288 units has been applied with the method. As a tool for data collection that contains the properties for the handle administrator nurses and professional information form and the scale of the California critical thinking Disposition (CCTDI). NCSS for statistical analysis (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) program was used.
RESULTS: CCTDI of respondents working scale total score range average between 277.81 with 170.45 of 216,26 ± 22,48. Participants in the working age groups include CCTDI scale total score (p: 0, 013); management positions include CCTDI scale of systematic child size (p: 0, 042); critical thinking training according to the scale of the truth search CCTDI (p: 0,034), open-mindedness (p: 0,008), analytical (p: 0.001, 002), systematic (p: 0,005) are the lower size difference statistically has been identified in the points received.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Item average score was evaluated study group received scores of critical thinking disposition of nursing administrator at a low level. Increasing age of nurses tend to critical thinking, self-confidence, increased the analytical and inquisitive. The effect of training status of the nurses tend to have been observed when critical thinking. Critical thinking skills are trained participants the truth about search, open-mindedness, analytical and systematic advantages for those who placed in terms of points. According to this data, health care, of critical thinking the tendency to increase the regulation of educational programs.

Keywords: Critical thinking, nurse managers, critical thinking tendency


Muhteşem Baran, Fatma Balcı. A Research On The Critical Thinking Tendency of Nurse Managers. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 63-71

Sorumlu Yazar: Muhteşem Baran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale