ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşire ve Sosyal Çalışmacıların Mezuniyet Öncesi Ve Sonrası Mesleki Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 50-55 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.050  

Hemşire ve Sosyal Çalışmacıların Mezuniyet Öncesi Ve Sonrası Mesleki Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi

Ebru Özen Bekar1, Dilek Konuk Şener2, Çetin Yılmaz3, Şengül Cangür4
1Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Düzce
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, hemşire ve sosyal çalışmacıların mesleki benlik saygılarının mezuniyet öncesi ve sonrası değişimlerini değerlendirebilmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Mezuniyet öncesi 112 öğrenci ile araştırmaya başlanmış, mezuniyetten bir yıl sonra katılımcıların 40’ına ulaşılmıştır. Araştırmada bu 40 kişinin mezuniyet öncesi ve sonrası verileri değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek örneklem grubuna mezuniyet öncesi ve mezuniyetten bir yıl sonra olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde; nicel değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmasında Mann-Whitney U testi, kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerde Pearson Chi-square ve Fisher’ Exact testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada katılımcıların Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği’nden aldıkları puanlar incelendiğinde; Hemşirelik Bölümü’nde okuyan son sınıf öğrencilerin puan ortalaması 114,72±17,32, Sosyal Hizmet Bölümü’nde okuyan öğrencilerin puan ortalaması 121,18±17,63 olarak belirlenmiştir. Hemşirelik bölümü ve sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin mezuniyetten bir yıl sonra ölçülen mesleki benlik saygısı ölçek puanları mezuniyet öncesi ölçülen değerlerinden anlamlı düzeyde düşüktür (p<0,001, p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşire ve sosyal çalışmacıların mesleki benlik saygılarının mezuniyet öncesi ve sonrası değişimlerini değerlendirebilmek amacıyla yapılan bu çalışmada, hemşire ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası mesleki benlik saygılarında düşme olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: hemşire, sosyal çalışmacı, mesleki benlik saygısı, çalışma koşulları, eğitim


The Evaluation of Professional Self-esteem of Nurses and Social Workers Before and After Graduation

Ebru Özen Bekar1, Dilek Konuk Şener2, Çetin Yılmaz3, Şengül Cangür4
1Departman of Nursing Management, Duzce University, Duzce, Turkey
2Departman of Child Health and Illness Nursing, Duzce University, Duzce, Turkey
3Departman of Social Service, Duzce University, Duzce, Turkey
4Düzce University Faculty of Medicine Biostatistics and Medical Informatics Inc.

INTRODUCTION: The research was conducted in order to evaluate the alterations in vocational self-esteem of nurses and social workers before and after graduation.
METHODS: The study is descriptive. The research began with 112 students before graduation and 40 of the participants were reached after their graduation. In the study, the pre-and-post graduate data of these 40 students were evaluated. The “Professional Self-Esteem Scale” was used as a data collection means. The scale was carried out to the students twice; first before graduation and second, after one year of their graduation. While analyzing the research data; the Mann-Whitney U test was used to compare quantitative variables between groups and Pearson Chi-square and Fisher’ Exact for the relations between categorical variables.
RESULTS: In this study when the participants’ scores of Professional Self-Esteem Scale were analyzed; the average score was determined as 114,72±17,32 for the students in the Nursing Department and 121,18±17,63 for the students in Social Work Department. After graduation score of Nursing and Social Work Department students from the Professional Self-Esteem Scale was significantly lower than the score measured before graduation (p<0,001, p<0,001). The Professional Self-Esteem Scale score of Nursing and Social Work Department students were significantly lower one year after graduation than those measured before graduation (p<0,001, p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, which was carried out to evaluate the alterations in the pre-and post-graduate professional self-esteem of nurses and social workers, it has been examined that the professional self-esteem of nurses and social workers decline after graduation.

Keywords: nurse, social worker, professional self esteem, working conditions, education


Ebru Özen Bekar, Dilek Konuk Şener, Çetin Yılmaz, Şengül Cangür. The Evaluation of Professional Self-esteem of Nurses and Social Workers Before and After Graduation. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 50-55

Sorumlu Yazar: Ebru Özen Bekar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale