ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ile Öğrenme Biçimleri Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 160-170 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.48378  

Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ile Öğrenme Biçimleri Arasındaki İlişki

Simge Çoşkun1, Sevda Arslan2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Bolu
2Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tunceli

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin liderlik yönelimleri ile öğrenme biçimleri
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yapılmıştır. Veriler bir üniversitenin
hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 140 öğrenciden elde
edilmiştir. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu, Liderlik Yönelimleri Ölçeği ve Kolb’un
Öğrenme Biçimleri Envanteri” kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma
gibi tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon testleri ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin insana yönelik liderlik boyutu özelliklerinin en fazla,
dönüşümsel liderlik boyutu özelliklerinin ise en az sergilenen liderlik davranışları olduğu
saptanmıştır. Öğrencilerin çoğunun değiştiren (%38,6) ve özümseyen (%26,4) tip öğrenme
biçimine sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin liderlik yönelimleri ve öğrenme biçimleri
arasında olumlu, anlamlı ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür (r>0,30, p<0,01).
Sonuç: Bulgular, hemşirelik öğrencilerini geleceğin liderleri olarak hazırlamak için hemşirelik
eğitim programlarının düzenlenmesinde öğrencilerin öğrenme biçimlerinin belirlenmesinin ve
tüm öğrenme biçimlerinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, hemşirelik, liderlik, öğrenci, öğrenme stili


The Relationship Between Leadership Orientations and Learning Styles of Nursing Students

Simge Çoşkun1, Sevda Arslan2
1Department of Fundamentals of Nursing, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Department of Nursing, Munzur University, Turkey

Aim: This research was conducted to determine the relationship between leadership
orientations and learning styles of nursing students.
Method: The study was a descriptive, and correlational research. The data were obtained from
140 students in the nursing department of an university who were volunteered to participate in
the study. Personal Information Form, Leadership Orientation Scale and Kolb’s Learning Styles
Inventory were used to collect data. The data were analyzed using descriptive statistics involving
numerical values, percentages, mean and standard deviation, and Pearson correlation tests.
Results: The nursing students obtained the highest scores in the human resources leadership
and the lowest scores in the political leadership domain. It was determined that most of the
students had diverger (38.6%) and assimilator (26.4%) type learning styles. A positive,
significant and moderate relationship between students’ leadership orientations and learning
styles was determined (r> 0.30, p <0.01).
Conclusion: Results indicate that in order to prepare nursing students as leaders of the future,
during arrangement of nursing training programs all learning styles including the learning styles
of students have to be taken into account.

Keywords: Education, nursing, leadership, student, learning style


Simge Çoşkun, Sevda Arslan. The Relationship Between Leadership Orientations and Learning Styles of Nursing Students. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 160-170

Sorumlu Yazar: Simge Çoşkun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale