ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Karşılanmamış Hemşirelik Bakımına Kavramsal Bakış: Bir Delphi Çalışması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 475-487 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.46362  

Karşılanmamış Hemşirelik Bakımına Kavramsal Bakış: Bir Delphi Çalışması

Aysel Özsaban1, Rengin Acaroğlu2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, sağlıklı / hasta bireyin gereksinim duyduğu hemşirelik bakımının karşılanmaması, yeterli düzeyde verilememesi, bakımın eksik bırakılması, bir bölümü veya tamamının atlanması durumunun kapsamlı ve doğru şekilde belirtilmesi uygun Türkçe terimin bulunması, neden ve sonuçlarının ulusal düzeyde tanımlanması amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden e-Delphi yöntemi ile yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış Delphi anketi ile Nisan- Kasım 2021 tarihleri arasında e-posta yoluyla iki turda toplanmış olup örneklemi birinci turda 25, ikinci turda 24 panelist oluşturmuştur. İlk turda panelistlerin görüşleri içerik analizi ile maddelere dönüştürülmüş ve ikinci turda üzerinde anlaşmaya varılan maddeleri belirlemek için çeyrekler arası genişlik değerleri hesaplanmıştır. Çeyrekler arası genişlik 1,20 altında olan maddelerde uzlaşma sağlandığı kabul edilmiştir.
Bulgular: Fenomeninin tanımlanmasında “karşılanmamış hemşirelik bakımı” teriminin benimsenmesi ve “sağlıklı / hasta bireyin, fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel yönlerden hemşirelik bakım gereksinimlerinin saptanamaması, göz ardı edilmesi, ötelenmesi, eksik bırakılması, atlanması, ihmal edilmesi veya tamamlanmaması nedenleriyle, kısmen ya da tamamen karşılanmaması” şeklinde açıklanması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Karşılanmamış bakıma zemin hazırlayan, sekiz içsel ve yedi dışsal neden, sekiz hemşire, 11 hasta ve dokuz kurumsal olmak üzere toplam 28 sonucu olduğu konusunda uzlaşma sağlanmıştır.
Sonuç: Karşılanmamış bakıma zemin hazırlayan içsel ve dışsal nedenler ile sonuçları, literatür ile paralellik göstermiştir. Bulgular, karşılanmamış bakımın hemşireler ve kurumlar için nitelikli hizmetin sunumunu zorlaştırdığı, hasta güvenliğini tehdit eden bir sorun olduğunu gösterirken, bu doğrultuda karşılanmamış bakımı önleyici ya da azaltıcı planlamalar ve kapsamlı bilimsel çalışmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Delphi tekniği, hasta güvenliği, hemşirelik hizmetleri, karşılanmamış hemşirelik bakımı


A Conceptional Overview of Missed Nursing Care: A Delphi Study

Aysel Özsaban1, Rengin Acaroğlu2
1Karadeniz Technical University, Faculty of Health Sciences, Department of Fundamental of Nursing, Trabzon, Turkey
2İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Nursing Faculty, Department of Fundamental of Nursing, İstanbul, Turkey

Aim: This study was performed to comprehensively and accurately denote and determine the corresponding Turkish term for the situations where the nursing care needed by the healthy / patient individual is not met, not given adequately, left incomplete, or missed partially or completely, and to identify its reasons and outcomes at the national level.
Method: The study was carried out with the qualitative e-Delphi research technique. Data were collected in two rounds using the semi-structured Delphi questionnaire and email, from April to November 2021. The sample included 25 panellists in the first and 24 panellists in the second round. The opinions of the panellists in the first round were converted into items by content analysis, and in the second round, interquartile ranges were calculated to determine the agreed items. It was accepted that consensus was reached for the items with interquartile range of less than 1.20.
Results: A consensus was reached on adopting the term “missed nursing care” and it was defined as “partial or complete failure to meet the nursing care needs of the healthy individual / patient including physiological, psychological and socio-cultural aspects because these needs are left unidentified, ignored, delayed, missed, skipped, neglected or undone.” It was agreed that there was eight intrinsic and seven extrinsic reasons, and a total of 28 outcomes, eight about nurses, 11 about patients, and nine institutional outcomes of missed nursing care.
Conclusion: The intrinsic and extrinsic reasons and outcomes of missed nursing care were in line with the literature. The outcomes demonstrated that missed nursing care makes it difficult for nurses and institutions to provide quality service and is a problem that threatens patient safety. Therefore, it can be recommended to make preventive / mitigative plans for missed nursing care and to carry out comprehensive scientific studies.

Keywords: Delphi technic, missed nursing care, nursing services, patient safety


Aysel Özsaban, Rengin Acaroğlu. A Conceptional Overview of Missed Nursing Care: A Delphi Study. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 475-487

Sorumlu Yazar: Aysel Özsaban, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale