ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 18-25 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.018  

Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler

Ayla Kaya, Filiz Kantek
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma yönetici hemşirelerde profesyonel değerler algısını ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı çalışma bir ilin dokuz farklı hastanesinde çalışan 216 yönetici hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelerin Profesyonel Değerler Ölçeği (HPDÖ) kullanılarak Ekim 2012 ve Ocak 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri analizinde SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon testleri uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin %94,4’ü kadın, %56’sı 31-40 yaş arasında, %57,4’ü lisans mezunu, %75,9’u evli, %56,9’u kamu hastanesi çalışanı, %85.6’sı sorumlu hemşire pozisyonundadır. Hemşirelerin %44’ü 11-20 yıl arasında mesleğini yapmakta, % 86.6’sı da 11 yıldan az süredir yönetici hemşirelik yapmaktadır. Çalışmada yönetici hemşirelerin profesyonel değerler algısı puan ortalaması 4.10±0.52 olarak bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin profesyonel değerler algısı ile eğitim durumu grupları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yönetici hemşirelerin profesyonel değerleri oldukça önemli algıladıkları belirlendi. Ayrıca yönetici hemşirelerin eğitim düzeyi arttıkça profesyonel değerler algısının da arttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Yönetici Hemşire, Profesyonel Değerler, Etkileyen Faktörler, Hemşirelik


Professional Values Among Nursing Managers and Affecting Factors

Ayla Kaya, Filiz Kantek
Akdeniz University Faculty Of Nursing

INTRODUCTION: This study was planned to investigate the professional values of nursing managers and the affecting factors of them as a descriptive type.
METHODS: This descriptive study was carried out with 216 nursing managers working in nine hospitals in a city. The data were collected with a Personal Information Form and Nursing Professional Values Scale (NPVS) scales between October 2012 and January 2013. The analysis of the data was obtained by using descriptive statistical, correlation and regression analysis methods in SPSS 20.0.
RESULTS: It was reported that 94.4% of the participants were female, 56.0% of them were aged between 31-40 years old, 57.4% had a university degree, 75.9% were married, 56.9% were working in a public hospital and 85.6% were supervisor nurses. It was also noted that 44% of these participants had a professional experience of 11-20 years on average and 86.6% of all participants had a management experience of less than 11 years. NPVS total score of nursing managers was found as 4.10±18.8. It is determined that there was a positive correlation between professional values of nursing managers’ and their educational level (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is determined that professional values was perceived highly important by nursing managers. Furthermore, it was found that educational level of nursing managers increased, professional values increased as well.

Keywords: Nursing managers, Professional Values, Affecting Factors, Nursing


Ayla Kaya, Filiz Kantek. Professional Values Among Nursing Managers and Affecting Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 18-25

Sorumlu Yazar: Ayla Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale