ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Pediatri Hemşirelerinin Çalışan Güvenliğine İlişkin Görüşleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 75-85 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.075  

Pediatri Hemşirelerinin Çalışan Güvenliğine İlişkin Görüşleri

Muradiye Aldem1, Fatma Taş Arslan2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Konya, Turkiye
2Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Konya, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, hemşirelerin çalışan güvenliğine ilişkin görüşleri, risk algı puanları ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Konya ili kent merkezinde yer alan dört hastanede, Mart-Mayıs 2014 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya pediatri kliniklerinde çalışan 169 hemşire dahil edildi. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanıldı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında sayı, yüzde, ortalama, ANOVA, Tukey HSD, t testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hemşirelerin yaş ortalamalarının 30,40±6,21 olduğu ve hemşirelerin %88,2’si çalışan güvenliği hakkında bilgi aldığı belirlendi. Hemşirelerin çalışan güvenliği alanları değerlendirildiğinde; fiziksel güvenlik alanında gürültü (%95,3), kimyasal güvenlik alanında dezenfektan maddelere maruziyet (%68,6), biyolojik güvenlik alanında kan-vücut sıvılarıyla maruziyet (%69,2), ergonomik güvenlik alanında alt ekstremitede ağrı (%90,5), psiko-sosyal güvenlik alanında yorgunluk (%93,5)’un en fazla yaşandığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşireler en yüksek ergonomik en düşük kimyasal güvenlik alanında risk algılamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan güvenliği, pediatri hemşiresi, risk algısı.


Pediatric Nurse’ Views About Staff Safety

Muradiye Aldem1, Fatma Taş Arslan2
1Necmettin Erbakan University, Faculty Of Health Sciences Nursing Department, Konya, Turkey
2Selçuk University, Faculty Of Health Sciences Nursing Department, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The study was conducted as a descriptive study to determine the nurses' views on employee safety, risk perception scores and related factors
METHODS: The study was conducted between March and May 2014 in four hospitals located in the city center of Konya province. 169 nurses working in pediatric clinics were included in the study. A questionnaire prepared by the researcher was used to collect the data. The analysis of the data was evaluated by computer, number, percentage, mean, ANOVA, Tukey HSD, t test.
RESULTS: It was determined that the average age of the nurses was 30.40 ± 6.21 and 88.2% of the nurses received information about working safety. When the working safety areas of nurses are evaluated; (69.3%) in the field of biosecurity, pain in the lower extremity in the area of ergonomic safety (90.3%), noises in the field of physical security (95.3%), exposure to disinfectants in the field of chemical safety (68.6% 5), and fatigue (93.5%) in the psycho-social security field was found to be the most experienced.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurses are perceived to be at the highest ergonomic and lowest risk of chemical safety.

Keywords: Staff safety, pediatric nurse, risk perception.


Muradiye Aldem, Fatma Taş Arslan. Pediatric Nurse’ Views About Staff Safety. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 75-85

Sorumlu Yazar: Muradiye Aldem, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale