ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 37-43 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.037  

Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Serap Altuntaş1, Özlem Şahin Altun2
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Araştırma hemşirelerin duygusal emek davranışlarının tükenmişlik durumları ile ilişkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Araştırmanın evrenini, Türkiye’nin doğusunda bir ilde faaliyet gösteren 4 hastanede çalışan hemşireler, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden hemşireler oluşturmaktadır. Verilerinin toplanmasında hemşirelerin sosyo- demografik özelliklerini sorgulayan sorular ile “Duygusal Emek Ölçeği” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ni içeren bir soru formu kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ile yazılı resmi izinler alınmıştır. 420 hemşirenin 264’ünden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Veriler Haziran - Eylül 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama aracının yanıtlanma oranı % 62.8’dir. Veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin genel olarak duygusal emek davranışlarının ve tükenmişlik durumlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yüzeysel davranış ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında, duygusal çaba harcama ve derinlemesine davranış ile duyarsızlaşma arasında, gerçek duyguları bastırma ile kişisel başarı hissi arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: Sonuç olarak hemşirelerin duygusal emek davranışlarının tükenmişlik düzeyleri ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, duygusal emek, tükenmişlik.


The Relationship Between Emotional Labor Behaviors and Burnout Levels of Nurses

Serap Altuntaş1, Özlem Şahin Altun2
1Nursing Management Department, Atatürk University Faculty Of Health Sciences, Erzurum, Turkey
2Department Of Mental Health Nursing, Atatürk University Faculty Of Health Sciences, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: The study was carried out in descriptive and relational research design to determine the relation between emotional labor behaviors and burnout levels of nurses.
METHODS: Study population consisted of nurses employed in four hospitals in a province located in East Turkey, and the study sample was composed of nurses who agreed to participate in the study. A questionnaire form including questions about socio-demographic properties of nurses, “Emotional Labor Scale” and “Maslach Burnout Scale” was used for data collection. Ethical Committee approval and written official permission were granted for the study. Usable data were obtained from 264 out of 420 nurses. Data were collected between June and September 2011. The response rate to data collection tool was 62.8%. Data were analyzed with statistic packet software.
RESULTS: Nurses included in the study were determined to have low emotional labor behavior and burnout levels in general. In addition, positive and significant relations were observed between superficial behavior and emotional burnout and desensitization; emotional labor and deep behaviors and desensitization; and feeling of personal achievement and suppressing real feelings.
CONCLUSION: As a result of the study, it was concluded that emotional labor behaviors are related to their burnout levels.

Keywords: Nursing, emotional labor, burnout.


Serap Altuntaş, Özlem Şahin Altun. The Relationship Between Emotional Labor Behaviors and Burnout Levels of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 37-43

Sorumlu Yazar: Serap Altuntaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale