ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Mesleki Benlik Saygısı ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 383-391 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.43433  

Hemşirelerde Mesleki Benlik Saygısı ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Şefika Dilek Güven1, Ayla Ünsal2
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Nevşehir, Türkiye
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırşehir, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı hemşirelerin mesleki benlik saygısı ile mesleğe bağlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde olup 257 hemşire örneklemini oluşturmuştur. Veriler, bilgi formu, “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ve Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin mesleki benlik saygısı ölçeği toplam puan ortalaması 89,01±11,97, hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeği toplam puan ortalaması 63,98±10,11 olarak belirlenmiştir. Mesleği isteyerek seçen hemşirelerin mesleği isteyerek seçmeyenlere göre mesleğinden memnun olan hemşirelerin mesleğinden memnun olmayanlara göre mesleki benlik saygısı ölçeği toplam puan ortalaması daha yüksek, mesleğinden memnun olan hemşirelerin mesleğinden memnun olmayanlara göre hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeği toplam puanı daha yüksek olarak saptanmıştır. Hemşirelerin mesleği isteyerek seçme ve meslekten memnuniyet ve mesleki benlik saygısı ölçeği toplam puanı arasında, meslekten memnuniyet ve hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Mesleki benlik saygısı ölçeği toplam puanı ile hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeği toplam puanı arasında olumlu yönlü orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Çalışma, hemşirelerin mesleki benlik saygısı ve mesleğe bağlılıklarının artırılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, mesleki benlik saygısı, mesleğe bağlılık


Determining The Relationship Between Professional Self-Esteem and Professional Commitment in Nurses

Şefika Dilek Güven1, Ayla Ünsal2
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Semra and Vefa Küçük Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Nevşehi̇r, Turkey
2Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kırşehir, Turkey

Aim: The study aims to determine the relationship between professional self-esteem and professional commitment of nurses.
Method: The study is a correlational descriptive study. 257 nurses constituted the sample of the study. The data were collected with the information form, the Professional Self-Esteem Scale, and the Nursing Professional Commitment Scale. Data were evaluated with descriptive statistics, independent sample t-test,one-way ANOVA, and Pearson correlation test.
Results: The total mean score of the nurses’ Professional Self-Esteem Scale was 89.01±11.97, and the total mean score of the Nursing Professional Commitment Scale was calculated as 63.98±10.11. It was determined that nurses who chose the profession voluntarily did not choose the profession voluntarily, nurses who were satisfied with their profession had a higher total mean score on Professional Self-Esteem Scale than those who were not satisfied with their profession, and nurses who were satisfied with their profession had a higher total mean score on Nursing Professional Commitment Scale than those who were not satisfied with their profession. A statistically significant difference was found between nurses’ total scores of Professional Self-Esteem Scale according to their willingness to choose the profession and their satisfaction with the profession, and between the total score of the Nursing Professional Commitment Scale according to their satisfaction with the profession. A positive and moderately statistically significant relationship was determined between the total scores of Professional Self-Esteem Scale and the Nursing Professional Commitment Scale.
Conclusion: The findings of the study revealed that nurses’ professional self-esteem and commitment to the profession should be brought to a sufficient level.

Keywords: Nursing, professional self-esteem, professional commitment


Şefika Dilek Güven, Ayla Ünsal. Determining The Relationship Between Professional Self-Esteem and Professional Commitment in Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 383-391

Sorumlu Yazar: Şefika Dilek Güven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale