ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 42-53 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.42650  

Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

Ayşe Tosun1, Aytolan Yıldırım2
1Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi,Ankara
2Atlas Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, “Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, metodolojik tasarımda yapılmış olup örneklemini Ankara il merkezinde bulunan beş kamu hastanesi, iki üniversite hastanesi, iki özel hastanede yönetici pozisyonunda görevli toplam 273 yönetici hemşireden, anketleri eksiksiz olarak dolduran 243 katılımcı (n: 243) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 10 sorudan oluşan bilgi formu ve “Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Eksiksiz yanıtlanan anketler istatistiksel değerlendirmeye alınarak, veriler; dil geçerliği, kapsam geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach α katsayısı, madde toplam puan korelasyonu, test-tekrar test analizi ve Pearson momentler çarpımı ile test edilmiştir.
BULGULAR: Dil geçerliği sağlanan ölçeğin, kapsam geçerlik indeksi,935, Cronbach α güvenirlik katsayısı,96, madde toplam puan korelasyonları,49 ile,80 arasında, pozitif yönde ve güçlü düzeydedir. Test tekrar test tutarlılığı bağımlı gruplarda t testi (t═1,019 p>,05) ve pearson korelasyon analizi (r=,97, p<,01) ile değerlendirilmiş ve yüksek bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin sekiz faktörlü yapısı iyi uyum sağlamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, “Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği”’ Türk toplumunda yönetici hemşireler için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak test edilmiştir. Sağlık bakım alanında yönetici hemşirelerin çalışma ortamlarını değerlendirme için bu ölçekten yararlanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Olumlu çalışma ortamı, yönetici hemşire, ölçek uyarlama, geçerlik-güvenirlik.


Turkish Adaptation Of The Nurse Manager Practice Environment Scale

Ayşe Tosun1, Aytolan Yıldırım2
1Şehit Ahmet Özsoy State Hospital, Ankara
2Atlas University, Faculty of Health Sciences, İstanbul

INTRODUCTION: The research was carried out in order to adapt the “Nurse Manager Practice Environment Scale “ to Turkish.
METHODS: The research was carried out in a methodological design and the sample consisted of 243 participants who completed the questionaires completely among 273 manager nurses in five public, two university, and two private hospitals in Ankara.
The data were collected by using a questionnaire containing 10 questions and “Nurse Manager Practice Environment Scale”. The questionnaires that were fully completed were statistically evaluated and tested regarding language validity, content validity, confirmatory factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient, item total score correlation analysis, test-retest method and Pearson product moment correlation for validity and reliability.
RESULTS: The Content Validity Index of the scale that language validity provided is.935. Cronbach α reliability coefficient of the scale is.96. Strongly positive correlations were detected between item total scores of.49 and.80. Test-retest consistency was at a high level as assessed by t test in dependent groups (t═1.019 p>.05) and also by Pearson correlation analysis (r =.97, p<.01).
The eight-factor structure of the scale fit well to the confirmatory factor analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: “Nurse Manager Practice Environment Scale” is a valid and reliable measurement tool for nurse managers in Turkish society. This scale can be used for evaluating the nurse manager practice environment in the field of health care.

Keywords: Positive practice environment, nurse manager, scale adaptation, validity-reliability.


Ayşe Tosun, Aytolan Yıldırım. Turkish Adaptation Of The Nurse Manager Practice Environment Scale. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 42-53

Sorumlu Yazar: Ayşe Tosun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale