ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVID-19 Korkusunun ve Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 319-326 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.38258  

Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVID-19 Korkusunun ve Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Kenan Gümüş1, Ali Başgün2, Gülden Küçükakça Çelik3
1Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Acil Bakım Hizmetleri Bölümü, Kayseri, Türkiye
3Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Nevşehir, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) çalışan hemşirelerin COVID-19 korkusu ve mesleki profesyonellik tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Türkiye’nin birçok bölgesinde çalışan toplam 248 hemşire ile yürütülmüştür. Çalışma verileri, hemşire tanıtıcı bilgi formu, “COVID-19 Korku Ölçeği ve Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE)” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon testlerinden yararlanılmıştır.
Bulgular: YBÜ hemşirelerinde orta düzeyde belirlenen COVID-19 korkusu ile iyi düzeyde belirlenen MPTE arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Hemşirelerin korku düzeyi üzerinde etkili olan etmenler arasında; kadın cinsiyet, ikinci basamak yoğun bakım ünitesinde çalışma, COVID-19 hastalarının bakımına yönelik bilgi sahibi olmama ve virüsü yakınlarına bulaştırma endişesi yer almıştır. Mesleki profesyonellik tutumlarının yordayıcıları ise hasta bakımı ve koruyucu ekipmana yönelik eğitim alma ile COVID-19 tanısı konulmuş olma olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelerde COVID-19 korkusunun mesleki profesyonellik tutumu ile ilişkili olmadığı, ancak tanımlayıcı bazı özelliklerin değerlendirilen bu bağımlı değişkenler üzerinde etkili olabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hemşire, korku, profesyonellik, yoğun bakım


Evaluation of The Fear of COVID-19 and Professional Professionalism of Intensive Care Nurses

Kenan Gümüş1, Ali Başgün2, Gülden Küçükakça Çelik3
1Amasya Universty, Faculty Of Helath Science, Nursing Department, Department Of Surgical Nursing
2Erciyes Universty, Halil Bayraktar School Of Health Professions Services, Department Of Emergency Care Services
3Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universty, Faculty Of Semra And Vefa Küçük Helath Science, Nursing Department, Department Of Surgical Nursing

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the fear of COVID-19 and professional professionalism attitudes of nurses working in the Intensive Care Unit (ICU).
Method: This descriptive study was conducted with a total of 248 nurses working in many regions of Turkey. Study data were collected using the nurse descriptive information form, the COVID-19 Fear Scale, and the Professional Attitude Inventory at Occupation (PAIO). Independent samples t test, one way ANOVA and Pearson correlation tests were used in the analysis of the research data.
Results: There was no statistically significant correlation between moderate fear of COVID-19 and good MPTE in ICU nurses (p>0.05). Among the factors affecting the fear level of nurses were female gender, working in the secondary intensive care unit, lack of knowledge about the care of COVID-19 patients, and the concern of transmitting the virus to their relatives. The predictors of occupational professionalism attitudes were being diagnosed with COVID-19 by receiving training on patient care and protective equipment.
Conclusion: It was determined that the fear of COVID-19 in nurses was not associated with professional professionalism, but some descriptive features could be effective on these evaluated parameters.

Keywords: COVID-19, nurse, fear, professionalism, intensive care


Kenan Gümüş, Ali Başgün, Gülden Küçükakça Çelik. Evaluation of The Fear of COVID-19 and Professional Professionalism of Intensive Care Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 319-326

Sorumlu Yazar: Gülden Küçükakça Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale