ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi ve Öneriler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 327-337 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.37640  

COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi ve Öneriler

Elif Kılıç Güner1, Çiğdem Torun Kılıç2, Havva Öztürk2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Trabzon, Türkiye

Amaç: COVID-19 küresel salgın sürecinde hemşirelerin çalışma koşullarının ve önerilerinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı nitelikteki araştırma, bir üniversite hastanesindeki 199 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle Mayıs-Aralık 2020 tarihlerinde toplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin %94’ü kadın, %60’ı evli ve mesleki deneyimleri ortalama 13,30±7,91'dir. Hemşirelerin %38’i COVID-19 küresel salgınında farklı servislere görevlendirilmiş, %49,2’si vardiyada 8 saat üstü, %23,6’sı haftalık 40 saat üstü, %50,3’ü bir vardiyada 2-3 hemşire ile çalışmış, %36,7’si vardiyada 10 ve üzeri hasta bakmış, %33,2’si hasta odasına 16 kez ve üstü girmiştir. Bu bulgular, servislere göre anlamlı fark göstermiştir (p<0,05). Hemşirelerin %89,9’u uygun çalışma koşullarının sağlanmadığını, %88,9’u yeterli dinlenme sürelerinin olmadığını, %89,4’ü kliniklerde deneyimli hemşirelerin görevlendirilmediğini, %86,4’ü yönetim desteğinin ve %78,9’u hemşire sayısının eksik olduğunu bildirmiştir.
Sonuç: Beşte ikisi küresel salgında COVID-19 tanılı hastaya bakım veren hemşirelerin, çalışma sürelerinin arttığı ve yönetsel desteklerinin yetersiz kaldığı saptanmıştır. Hemşireler, personel sayısının artırılmasını, kısa ve esnek çalışma saatleri ile çalışma koşullarının iyileştirilmesini, ayrıca salgına özel eğitimlerin sağlanmasını önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, küresel salgın, pandemi, hemşirelik, hemşirelik hizmetleri


Evaluation of Working Conditions of Nurses During the COVID-19 Pandemic and Recommendations

Elif Kılıç Güner1, Çiğdem Torun Kılıç2, Havva Öztürk2
1Karadeniz Technical University, Farabi Hospital, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Technical University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Trabzon, Türkiye

Aim: Evaluation of the working conditions and recommendations of nurses during the COVID-19 pandemic period.
Method: The cross-sectional, descriptive study was conducted with 199 nurses in a university hospital. Data were collected in May-December 2020 by face-to-face interview method using a questionnaire form prepared by the researchers.
Results: 94% of the nurses were women, 60% were married, and their professional experience was 13.30±7.91 on average. Of the nurses, 38% of whom were assigned to different services during the pandemic, 49.2% worked more than 8 hours in a shift, 23.6% worked more than 40 hours a week, 50.3% worked with 2-3 nurses in a shift, 36%, 7 of them looked at 10 or more patients in a shift, 33.2% of them entered the patient's room 16 times or more. These findings showed a significant difference according to the wards (p<0.05). 89.9% of the nurses are not provided with suitable working conditions, 88.9% are not enough rest periods, 89.4% are not assigned experienced nurses in the clinics, 86.4% are management support and 78.9% are nurses. reported that the number was insufficient.
Conclusion: Two-fifths of nurses caring for patients diagnosed with COVID-19 during the global pandemic say that their working hours increased and they did not get enough support from the management. As a solution, the nurses suggested increasing the number of staff, improving working conditions with short and flexible working hours, and providing special training related to the pandemic.

Keywords: COVID-19, pandemic, nursing, nursing services


Elif Kılıç Güner, Çiğdem Torun Kılıç, Havva Öztürk. Evaluation of Working Conditions of Nurses During the COVID-19 Pandemic and Recommendations. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 327-337

Sorumlu Yazar: Elif Kılıç Güner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale