ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Profili: Tanımlayıcı Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 404-416 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.34603  

Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Profili: Tanımlayıcı Bir Araştırma

Nilgün Göktepe1, Oya Çelebi Çakıroğlu2, Devrim Eren Tekin3, Azime Uslu4, Mine Ayşen Aksoy4, Hanife Tiryaki Şen5, Nihal Ünaldı Baydın6, Sevim Şen7, Ülkü Baykal8
1Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ordu, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
4Çınar Yaşam Evi, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Eğitim ve Tescil Birimi, İstanbul, Türkiye
6Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun, Türkiye
7Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
8İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Amaç̧: Araştırma, Türkiye’deki yönetici hemşirelerin kişisel ve mesleki özelliklerine ilişkin profili ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yapılan araştırmanın örneklemini, Türkiye’deki 1222 yönetici hemşire oluşturmuştur. Veriler, çevrim içi anket aracılığıyla toplanarak SPSS 24.0 programında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan 20-62 yaş aralığındaki yönetici hemşirelerin çoğunluğu evli (%74,7) ve çocuk sahibi (%72,9) olup çocuklarının bakımını daha çok aile desteği alarak sürdürdükleri (%49,3), %64,9’unun ev, %62,9’unun araba sahibi olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %43,6’sı lisans, %76,4’ü hemşirelik bölümü mezunu, %30,9’u kamu hastanesinde ve sorumlu hemşire pozisyonunda (%59,7) çalıştıkları saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin mesleki deneyim süresi ortalaması 17,04±7,67 iken yönetsel deneyim süresi ortalaması 7,40±6,24 yıldır. Yönetici hemşirelerin çoğunluğunun hemşirelik mesleğini isteyerek seçtikleri (%77,1), yönetici olmalarında yüksek performansla çalışmanın (%80,6) etkili olduğu görülmüştür. Katılımcıların yarıdan fazlasının herhangi bir mesleki örgüte (%64,2) veya sendikaya (%67,5) üye olmadığı, yönetimle ilgili bir eğitim (%57,4) ve yönetsel pozisyona yönelik uyum eğitimi almadığı (%57,9), tamamına yakınının düzenlenecek yönetim kurslarına katılmaya istekli oldukları (%91,7), mesleki ve yönetsel gelişimlerini desteklemek için daha çok hemşirelikle ilgili yasal düzenlemeleri izledikleri (%63,4) ve hemşirelikle ilgili kongrelere katıldıkları (%53,3) belirlenmiştir.
Sonuç: Bu araştırma, Türkiye’deki yönetici hemşirelerin kişisel ve mesleki özelliklerini tanımlayarak, eğitim ve kariyer gelişimlerine ilişkin gereksinimlerini ve beklentilerini ortaya koyması açısından önemli veri sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yö, netim, yönetici hemşire, yönetici özellikleri, yönetici profili


Profile of Nurse Managers in Turkey: A Descriptive Study

Nilgün Göktepe1, Oya Çelebi Çakıroğlu2, Devrim Eren Tekin3, Azime Uslu4, Mine Ayşen Aksoy4, Hanife Tiryaki Şen5, Nihal Ünaldı Baydın6, Sevim Şen7, Ülkü Baykal8
1Ordu University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ordu, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3İstanbul University-Cerrahpasa, Institute of Graduate Studies, İstanbul, Turkey
4Çınar Yaşam Evi, İstanbul, Turkey
5Istanbul Health Directorate, Health Services Presidency, Training and Registration Unit, İstanbul, Turkey
6Ondokuz Mayıs University, Faculty of Health Sciences, Samsun, Turkey
7Yeditepe University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
8İstanbul Arel University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Aim: This study aims to reveal the current profile of personal and professional characteristics of nurse managers in Turkey.
Method: The sample of this descriptive and cross-sectional study consisted of 1.222 nurse managers in Turkey. The data were collected through an online questionnaire and analyzed using descriptive statistics in SPSS 24.0 program.
Results: Most of the nurses between the ages of 20-62 are married (74.7%) and have children (72.9%), take care of their children depending more on family support (49.3%), 64.9% owned a house and 62.9% owned a car. Of all, 43.6% have a bachelor’s degree, 76.4% have a degree in nursing, and 30.9% are working in public hospitals and the position of first-line nurse manager (59.7%). The mean duration of professional experience of the nurse manager was 17.04±7.67 and the mean duration of managerial experience was 7.40±6.24. Most of them chose the nursing profession willingly (77.1%) and working with high performance (80.6%) was effective in becoming managers. More than half of the participants were not members of any professional organization (64.2%) or a trade union (67.5%), had not received any training in management (57.4%) or orientation training for managerial positions (57.9%). It has been determined that they are willing to participate in the management courses to be organized (91.7%), they mostly follow the legal regulations related to nursing (63.4%), and attend nursing-related congresses (53.3%) to support their professional and managerial development.
Conclusion: This research provides important data in terms of identifying the personal and professional characteristics of nurse managers in Turkey and revealing their needs and expectations regarding their professional training and career development.

Keywords: Management, nurse manager, manager characteristics, profile


Nilgün Göktepe, Oya Çelebi Çakıroğlu, Devrim Eren Tekin, Azime Uslu, Mine Ayşen Aksoy, Hanife Tiryaki Şen, Nihal Ünaldı Baydın, Sevim Şen, Ülkü Baykal. Profile of Nurse Managers in Turkey: A Descriptive Study. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 404-416

Sorumlu Yazar: Nilgün Göktepe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale