ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Merhamet Yorgunluğu ve Duygusal Emek İlişkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 358-367 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.34392  

Merhamet Yorgunluğu ve Duygusal Emek İlişkisi

Sema Urnek1, Aydan Yüceler2
1Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya, Türkiye

Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelerde merhamet yorgunluğu ve duygusal emek ilişkisini belirlemektir.
Yöntem: Araştırma, 493 hemşirenin katılımıyla, iki üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, katılımcıların kişisel ve mesleki özelliklerini değerlendirmek için anket formu kullanılmıştır. Ayrıca, veriler "Merhamet Yorgunluğu Ölçeği- Kısa Form" ve "Duygusal Emek" ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %66,3’ü kadın hemşirelerden oluşmakta olup %62,9’unun lisans eğitim düzeyinde olduğu ve %15,8’inin iç hastalıkları servislerinde çalıştığı belirlenmiştir. Duygusal emek ölçeği toplam puanı (2,11, SS=0,79) ve merhamet yorgunluğu ölçeği toplam puanı (2,41, SS=0,81) olarak bulunmuştur. Duygusal emek ve merhamet yorgunluğu arasında pozitif yönde anlamlı zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (r= 0,325; p<0,01).
Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, duygusal emek sergileyen hemşirelerin merhamet yorgunluğu yaşadığı belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında, hemşirelerin manevi duygularını güçlendirmek ve merhamet yorgunluğunun etkilerini azaltmak için çeşitli önlemler alınması önemli olmaktadır. Bu kapsamda, duygusal emek sergileyen hemşireler için uygun seminer ve konferanslar düzenlenerek, duygusal destek sağlanabilir. Bu tür önlemler, hemşirelerin ruh sağlığını ve iş performansını olumlu yönde etkileyebilmektedir. Hemşirelerin iş stresini azaltmak, duygusal yorgunluğu önlemek ve daha iyi bir iş tatmini elde etmek için manevi duygularını güçlendirebilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, merhamet yorgunluğu, hemşire, sağlık hizmetleri


Compassion Fatigue and Emtional Labor Relationship

Sema Urnek1, Aydan Yüceler2
1Üsküdar University Faculty Of Health Sciences Department Of Health Management İstanbul
2Necmettin Erbakan University Faculty Of Health Sciences Department Of Health Management Konya

Aim: The aim of the study is to determine and evaluate the relationship between compassion fatigue And emotional Labor in nurses working in Meram Medical Faculty Hospital and Selcuk Medical Faculty Hospital.
Method: The descriptive and correlational research was conducted with 493 nurses working at Meram Medical Faculty Hospital and Selcuk Medical Faculty Hospital. In the research, a questionnaire about personal and professional characteristics, “Compassion Fatigue Scale-Short Form” and “Emotional Labor” scale were used. Descriptive statistical analyzes were used to analyze the data.
Results: It was determined that 66.3% of the nurses participating in the study were women, 62.9% had a bachelor's degree and 15.8% worked in internal services. Emotional labor scale total (2.11, SD=0.79) and compassion fatigue scale total score (2.41, SD=0.81) were found. It was concluded that there was a weak positive correlation between emotional labor and compassion fatigue (r= 0.325; p<0.01).
Conclusion: According to the results of the research, it was determined that the nurses who exhibited emotional labor experienced compassion fatigue. In the light of these findings, it is important to take various measures to strengthen the spiritual feelings of the nurses in this group and to reduce the effects of compassion fatigue. In this context, emotional support can be provided by organizing appropriate seminars and conferences for nurses who exhibit emotional labor. Such measures can positively affect nurses' mental health and job performance. It is of great importance that nurses can strengthen their spiritual feelings in order to reduce work stress, prevent emotional fatigue and achieve better job satisfaction.

Keywords: Emotional labor, compassion fatigue, nurse, health service


Sema Urnek, Aydan Yüceler. Compassion Fatigue and Emtional Labor Relationship. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 358-367

Sorumlu Yazar: Sema Urnek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale