ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Örgütsel Sessizliğine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 285-297 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.33255  

COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Örgütsel Sessizliğine Etkisi

Hilal Kuşcu Karatepe
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Osmaniye, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisinde etik duyarlılığın hemşirelerin örgütsel sessizliğine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.
Yöntem: Kesitsel tasarımdaki çalışma, Haziran-Ağustos 2020’de, Türkiye’de farklı sağlık kurumlarında çalışan, olasılıksız gelişigüzel örnekleme yoluyla seçilen 384 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Hemşirelerin sosyodemografik ve işle ilgili özellikleri, Etik Duyarlılık Ölçeği ve Örgütsel Sessizlik Ölçeği’ni kapsayan çevrimiçi anket kullanılmıştır. Veriler, SPSS 21 paket programı kullanılarak tanımlayıcı, korelasyon ve doğrusal regresyon analizi ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Etik duyarlılığın, genel örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı ve olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir (β=,235; p<,001). Sessizlik alt boyutları; kabullenici ve toplum yararına sessizlik üzerinde anlamlı ve olumlu (sırasıyla β=,323; p<,001; β=,324; p<,001), savunmacı sessizlik üzerinde anlamlı ve olumsuz (β=-,269; p<,001) etkisi bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmada, etik duyarlılığın örgütsel sessizliği önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Yönetici hemşirelere, hemşirelerin etik duyarlılıklarını geliştirmelerine katkı sağlamaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, etik duyarlılık, hemşire, hemşirelik yönetimi, örgütsel sessizlik


The Effect of Nurses’ Ethical Sensitivity on Organizational Silence in the COVID-19 Outbreak

Hilal Kuşcu Karatepe
Osmaniye Korkut Ata University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Osmaniye, Turkey

Aim: This study aimed to determine the effect of ethical sensitivity on nurses’ organizational silence during the COVID-19 pandemic.
Method: The cross-sectional design study was conducted with 384 nurses who were selected by non-probability random sampling and working in different healthcare institutions in Turkey in June-August 2020. It was used an online survey including the Nurse socio-demographic and occupational characteristics, Ethical Sensitivity Scale and the Organizational Silence Scale. Data were analyzed with descriptive, correlation, and linear regression analysis using SPSS 21 package program.
Results: It was determined that ethical sensitivity significantly and positively affected general organizational silence (β=.235; p<.001). It had a significant and positive effect (β=.323; p<.001; β=.324; p<.001) on acquiescent and prosocial silence sub-dimensions, while it had significant and negative effect (β= -.269; p<.001) on defensive silence sub-dimension.
Conclusion: In the study, ethical sensitivity was found to have a significant impact on organizational silence. It is recommended that nurse managers contribute to the development of ethical sensitivity in nurses.

Keywords: COVID-19, ethical sensitivity, nurse, nursing management, organizational silence


Hilal Kuşcu Karatepe. The Effect of Nurses’ Ethical Sensitivity on Organizational Silence in the COVID-19 Outbreak. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 285-297

Sorumlu Yazar: Hilal Kuşcu Karatepe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale