ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisinin Bibliyometrik Analizi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 228-237 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.32559  

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisinin Bibliyometrik Analizi

Filiz Kantek1, Hakan Kurnaz2, Hande Yeşilbaş1
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (SHYD)’nin yayın özelliklerini ve gelişimini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. SHYD’nin ilk yayına başladığı yıldan itibaren beş yıllık süreçte (2014-2018) yayınlanmış 101 makale incelenmiştir. Yazarlar tarafından geliştirilen veri toplama formu kullanılarak çalışma verileri elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t test ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Verilerin görselleştirilmesinde Ucinet /Netdraw programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya dahil edilen çalışmaların, % 68,32’sinin araştırma makalesi (69 çalışma) ve % 31,68’inin derleme makalesi (32 çalışma) olduğu belirlendi. 101 çalışmanın 173 farklı yazar ve 84 farklı kurum tarafından üretildiği, 44 yazarın iki ve daha fazla yayına sahip olduğu, yayınlardaki yazar sayısının 1-6 arasında değiştiği saptandı. En fazla çalışmaya (45 çalışma) sahip olan kurum İstanbul Üniversitesi, en üretken yazar ise Serap Altuntaş (9 çalışma) olarak belirlendi.Çalışmalarda en sık kullanılan anahtar kelimelerin “Hemşirelik”, “Hemşire”, “Hastane”, “Yönetici hemşire” olduğu saptandı. Çalışmaların toplam atıf sayısının 229 olduğu ve %51,49’unun (52 çalışma) atıf almadığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırma, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi’nin okuyucuları ve gelecekteki yazarları için,derginin geçmişi ve daha da geliştirilmesi için önemli bilgiler sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Türkiye, hemşirelik.


Bibliometric Analysis of the Journal of Health and Nursing Management

Filiz Kantek1, Hakan Kurnaz2, Hande Yeşilbaş1
1Akdeniz University, Faculty of Nursing
2Akdeniz University, Institute of Health Sciences

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the characteristics and development of Journal of Health and Nursing Management.
METHODS: The bibliometric analysis method was used in the study. From the year that SHYD started its first publication, 101 articles were reviewed in the five-year period (2014-2018). The study data were obtained by using the data collection form developed by the authors. In the analysis of the data, descriptive statistics, t test and correlation analysis were used.Ucinet / Netdraw program was used for visualizing the data.
RESULTS: Of the studies included in the research, 68.32% were research articles (69 studies) and 31.68% of them were review (32 studies). It was found that 101 studies were produced by 173 different authors and 84 different institutions, 44 authors had two and more publications, and the number of authors in publications ranged from 1 to 6.The highest number of studies (45 studies) with the institution of Istanbul University, the most productive author Serap Altuntaş (9 studies) was determined. The most frequently used keywords were “Nursing”,“Nurse”, “Hospital” and “Nurse Executive”. The total number of citations of the studies was 229 and 51.49% (52 studies) were not cited.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This research has provided important information for the journal's history and further development for the readers and next authors of the Journal of Health and Nursing Management.

Keywords: Bibliometry, Journal of Health and Nursing Management, Turkey, nursing.


Filiz Kantek, Hakan Kurnaz, Hande Yeşilbaş. Bibliometric Analysis of the Journal of Health and Nursing Management. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 228-237

Sorumlu Yazar: Filiz Kantek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale