ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’de Hemşireliğin Profesyonelleşmesi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliğine Uyum Süreci: Niteliksel Bir Çalışma* [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 98-106 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.098  

Türkiye’de Hemşireliğin Profesyonelleşmesi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliğine Uyum Süreci: Niteliksel Bir Çalışma*

Bilgen Özlük1, Haydar Sur2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya
2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Profesyonellik, mesleki değerleri ve bağlılığı vurgulayan bir kavramdır. Mesleki profesyonellik ise, mesleğin standartlarının oluşturulmasında ve kaliteli bakım sunulmasında yer alan önemli bir olgudur. Bu çalışma, Türkiye’de hemşirelik mesleğinin profesyonelleşmesi ve Avrupa Birliği (AB)’ne uyum sürecinde hemşirelikte profesyonelleşmeyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma niteliksel bir çalışma olup, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’deki üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden öğretim üyeleri, hastanelerin hemşirelik hizmetleri müdürleri ve AB konusunda uzman toplam 15 kişi oluşturmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
BULGULAR: Türkiye’de hemşireliğin henüz profesyonellik ölçütlerine göre bir meslek olarak kabul edilmediği belirlendi, Mesleki eğitim düzeyindeki çeşitlilik, istihdam tiplerinde görülen farklılıklar, mesleki otonomi ve örgütlenme düzeylerinin düşüklüğü mesleğin profesyonelleşme sürecindeki temel sorunları olduğu ve AB ölçütlerinin, itici bir güç olarak hemşirelik mesleğindeki profesyonelleşmenin gelişmesi adına olumlu olacağı saptandı. Hemşirelikte profesyonelleşmeye ilişkin değerlendirme, örgütlenme, eğitim, otonomi alt temaları altında toplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, Türkiye’de hemşirelik mesleğinin profesyonellik sürecinin hala devam ettiği ve AB ye uyum standartlarının bu süreci hızlandırma adına itici güç olacağı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, meslek, profesyonellik, Avrupa Birliği.


Evaluation of Nursing Profession within The Scope of professionalazation in Turkey and The Process of Harmonization to The European Union: A Qualitative Study

Bilgen Özlük1, Haydar Sur2
1Necmettin Erbakan University, Faculty of Health Sciences, Konya, Turkey
2Üsküdar University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Professionalism is a concept that emphasizes occupational values and commitment. Profession professionalism is a significant phenomenon which has roles in establishing the standards of the occupation and providing high quality care. This study was conducted with the purpose of investigating professionalization of the occupation of nursing in Turkey and the European Union (EU) harmonization process.
METHODS: While the study is a qualitative one, purposive sampling was used. Study group of research consisted of total 15 person faculty members from nursing departments of universities in Turkey, nursing services managers of hospitals and EU experts. The data were collected using the semi-structured in-depth interview method.
RESULTS: It was determined that: nursing is not yet seen as an occupation in Turkey based on criteria of professionalism; fundamental problems in professionalization of the occupation are the variety of occupational education levels, differences seen in types of employment, and low levels of occupational autonomy and organization, and EU criteria will have positive effects as a driving force on the development of professionalization in the occupation of nursing.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, it was established that the professionalization process of the occupation of nursing is still in progress in Turkey, and EU harmonization standards will be a driving force to accelerate this progress.

Keywords: Nursing, profession, professionalism, European Union.


Bilgen Özlük, Haydar Sur. Evaluation of Nursing Profession within The Scope of professionalazation in Turkey and The Process of Harmonization to The European Union: A Qualitative Study. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 98-106

Sorumlu Yazar: Bilgen Özlük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale