ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Algıladıkları Örgütsel Desteğin Liderlik Tarzları ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 100-112 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.100  

Hemşirelerin Algıladıkları Örgütsel Desteğin Liderlik Tarzları ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Şahin Koç1, Serap Altuntaş2
1Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Erzurum / Türki̇ye
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bandırma / Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelerin karşılaştıkları problemleri çözebilmesi ve etkili bir şekilde liderlik yapabilmeleri için çalıştıkları kurum tarafından desteklenmeleri gerekmektedir.
Bu araştırma hemşirelerin algıladığı örgütsel desteğin, liderlik tarzları ve problem çözme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Mart 2014-Ekim 2015 tarihlerinde bir il merkezinde yer alan 4 hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 460 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği, Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler bilgisayar ortamında istatistik paket programları ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelerin en fazla “adalet” (X=28.57±8.79) konusunda örgütsel destek algıladıkları, “dönüşümcü liderlik tarzı”nı benimsedikleri (X=3.72±0.54) ve problemlerini çözerken de en çok “aceleci yaklaşımı” (X=30.29±4.85) tercih ettikleri saptanmıştır. Hemşirelerin algıladıkları örgütsel destek boyutları ile liderlik tarzları arasında anlamlı ilişkiler olduğu (p< 0.05), liderlik tarzları ile de problem çözme becerileri arasında çok ileri derecede anlamlı bir ilişkinin olduğu (p< 0.001) görülürken algılanan örgütsel desteğin hemşirelerin liderlik tarzları üzerinde, liderlik tarzlarının da problem çözme yaklaşımları üzerinde oldukça etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda, algılanan örgütsel desteğin hemşirelerin liderlik tarzı üzerinde doğrudan, problem çözme becerileri üzerinde de dolaylı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, liderlik tarzı, örgütsel destek, problem çözme.


The Effect of Organizational Support Perceived by Nurses on Their Leadership Styles and Problem Solving Skills

Şahin Koç1, Serap Altuntaş2
1Nenehatun Maternity Hospital, Erzurum / Turkey
2Bandirma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Sciences, Bandirma / Turkey

INTRODUCTION: Nurses need to be supported by the institution they are working with so that they can solve the problems they face and lead effectively.
This study was conducted as descriptive, cross -sectional and correlation research with the aim of determining the effect of organizational support perceived by nurses on their leadership styles and problem solving skills.

METHODS: The study was carried out between the dates of March 2014 and October 2015. The study data were collected from 460 nurses who agreed to participate in the study, working in four hospitals operating in a provincial center. The data were collected using a personal information form, the Perceived Organizational Support Scale, the Multi-factor Leadership Scale and the Problem Solving Inventory. The collected data were evaluated with statistical package programs in computer environment.
RESULTS: It was determined that nurses perceive the most organizational support for justice (M=28.57±8.79), choose the transformational leadership style (M=3.72±0.54) and prefer an impetuous approach (M=30.29±4.85) when they are solving their problems. There are significant relationships between the dimensions of organizational support perceived by nurses and their leadership styles (p<0.05), and there is a strong, significant relationship between their leadership style and problem solving skills (p<0.001). It was found that perceived organizational support has an effect on the leadership style of nurses, and that their leadership styles have a profound effect on their problem solving approaches.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study concluded that perceived organizational support affects the leadership styles of nurses, and the leadership styles affect their problem solving skills.

Keywords: Nursing, leadership style, organizational support, problem solving.


Şahin Koç, Serap Altuntaş. The Effect of Organizational Support Perceived by Nurses on Their Leadership Styles and Problem Solving Skills. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 100-112

Sorumlu Yazar: Serap Altuntaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale