ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilikleri ile Mesleki Güdülenmeleri Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 12-20 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.24855  

Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilikleri ile Mesleki Güdülenmeleri Arasındaki İlişki

Zeliha Cengiz, Züleyha Gürdap, Ela Karaca, Merve Acun
İnönü Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin öz yeterlilik düzeyleri ile mesleki güdülenme durumlarını belirleyerek, aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımdaki araştırma, bir kamu üniversitesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 406 lisans hemşirelik öğrencisiyle çevrim içi olarak yürütülmüştür. Veriler, “Tanıtıcı Bilgi Formu, Genel Öz Yeterlilik Ölçeği ve Güdülenme Kaynakları
ve Sorunları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, Oneway ANOVA, korelasyon ve doğrusal regresyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin 255’i (%62,8) kadın, 123’ü (%30,3) 2.sınıf ve yaş ortalamaları 20,38±1,83 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öz yeterlilik puan ortalamaları 60,49±10,15 ve mesleki güdülenme puan ortalamaları 84,93±11.94 olarak saptanmıştır. Öz
yeterlilik ölçeği toplam puan ortalamaları ile güdülenme ölçeği toplam puan ortalamaları ve içsel güdülenme alt boyutu arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Cinsiyet, öz yeterlilik ve mesleki güdülenme durumunu etkilemezken, son sınıf öğrencilerinin öz yeterlilik ve güdülenme toplam puanları ile olumsuz güdülenme alt boyutu puanları yüksek bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin öz yeterlilik puan ortalamaları orta ve güdülenme puan ortalamaları yüksek olarak bulunmuştur. Öz yeterlilik düzeyi yüksek olan hemşirelik öğrencilerinin, güdülenme düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır Dördüncü sınıf
öğrencilerinin hem öz yeterlilik hem de güdülenme düzeylerinin diğer sınıflara göre yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, öğrenci, öz yeterlilik, mesleki güdülenme


The Relationship Between Nursing Students’ Self-Efficiency and Vocational Motivation

Zeliha Cengiz, Züleyha Gürdap, Ela Karaca, Merve Acun
Inonu University

INTRODUCTION: The study was conducted to determine the relationship between nursing students’ selfefficacy levels and their vocational motivation.
METHODS: This descriptive and correlational study was conducted online at a public university in the 2019-2020 academic year, with 406 undergraduate nursing students. Data were collected using the Introductory Information Form, the General Self-Efficacy Scale, and the Scale of Motivation Sources and Problems. Descriptive statistics, independent groups t test, One way ANOVA, correlation, and linear regression tests were used in the analysis of the data.
RESULTS: It was determined that 255 (62.8%) female students participated in the study including 123 (30.3%) 2nd grade students and the mean age of the study population was 20.38±1.83 years. Students’ self-efficacy, and professional motivation mean scores were determined as 60.49±10.15, and 84.93±11.94, respectively. A highly significant positive correlation was found between the total score averages of the self-efficacy, and motivation scales and the intrinsic motivation subdimension. While gender did not affect self-efficacy and professional motivation, the total scores of self-efficacy and motivation and negative motivation subdimension scores of senior students were found to be high (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nursing students’ self-efficacy mean scores were found to be at a medium level and their motivation mean scores were relatively higher. It was found that nursing students with a high level of self-efficacy have higher levels of motivation. It was determined that self-efficacy
and motivation levels of fourth-grade students’ were higher than other grades.

Keywords: nursing, student, self-efficacy, vocational motivation


Zeliha Cengiz, Züleyha Gürdap, Ela Karaca, Merve Acun. The Relationship Between Nursing Students’ Self-Efficiency and Vocational Motivation. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 12-20

Sorumlu Yazar: Züleyha Gürdap, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale