ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 140-147 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.140  

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi

Satıhanım Tilev1, Kerime Derya Beydağ2
1Adana Asker Hastanesi, Adana.
2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tuzla Kampüsü, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Veri toplama aracı olarak, demografik özellikleri içeren anket formu ile 1967 yılında Weiss ve arkadaşları tarafından geliştirilen, Baycan tarafından (1985) Türkçeye çevrilip, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan “Minnesota İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma da yöntem olarak student-t testi ve ikiden fazla değişken karşılaştırmalarında Anova, normal dağılım göstermeyen parametrelere de Mann Whitney U testi ve ikiden fazla değişken karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada, hemşirelerin iş doyumu 59,6+17,0 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin iş doyum düzeyleri ile cinsiyet, yaş grupları, medeni durumları, eğitim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken (p>0,05), çalıştıkları birim ve çalışma saatleriarasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05).
SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, hemşirelerin iş doyumu orta seviyede çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş doyumu.


Job Satısfactıon Level of Nurses

Satıhanım Tilev1, Kerime Derya Beydağ2
1Adana Military Hospital, Adana
2Okan University School Of Health Scinecess Department Of Nursing, Tuzla Campus, Istanbul.

OBJECTIVE: This study has been carried out as descriptive reseach with the object of determining the job satisfaction of nurses working at Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Public Hospital.
METHODS: In this study as a method of student-t test and ANOVA in comparison to more than two variables, normal distribution parameters and the Mann-Whitney U test to compare more than two variables in the Kruscal Wallis tests were used. Considering the findings of the study, nurses' job satisfaction was found to be X = 59.6 +17.0.
RESULTS: Results of the study in the province of Adana Seyhan district health service providers Cukurova Dr. Askim Tüfekçi State Hospital nurse who served as gender, age group, marital status, educational levels significantly not associated (p> 0.05), a work where they work and working hours according to the variables were found to show a statistically significant relationship (p <0.05).
CONCLUSION: As a result of this study, nurses' job satisfaction has increased at a moderate level.

Keywords: Nurse, job satisfaction.


Satıhanım Tilev, Kerime Derya Beydağ. Job Satısfactıon Level of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 140-147

Sorumlu Yazar: Kerime Derya Beydağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale