ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özellikleri ile Mesleki Karar Pişmanlıklarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 311-321 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.20591  

Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özellikleri ile Mesleki Karar Pişmanlıklarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi

Leyla Afşar Doğrusöz1, Şehrinaz Polat2, Tuğba Yeşilyurt3, Nilgün Göktepe4
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kalite Departmanı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
4Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ordu, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin bireysel ve mesleki özellikleri ile mesleki karar pişmanlıklarının işten ayrılma niyetine etkisini incelemektir.
Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı bir tasarımda yapılan çalışma, İstanbul’da bir üniversite hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı hastanede1324 hemşire görevli olup çalışmaya katılmaya istekli olan 415 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, hemşire tanıtıcı bilgi formu, “Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” olmak üzere üç bölümden oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve çoklu regresyon (stepwise) analizleri kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin işten ayrılma niyeti ölçeği puan ortalaması 2,33 ± 1,10 ve mesleki karar pişmanlığı ölçeği toplam ortalama puanı 71,08 ± 24,43 olarak belirlenmiştir. Regresyon analizinde, hemşirelerin işten ayrılma niyetinin medeni durum ve mesleki karar pişmanlığından etkilendiği saptanmıştır (R2=%19,5; p<,001).
Sonuç: Araştırmanın sonuçları, hemşirelerin işten ayrılma niyetlerinin medeni durum ve mesleki karar pişmanlığından etkilendiğini ortaya koymaktadır. Politika yapıcılar tarafından üniversite/meslek seçimi öncesinde öğrenciler için mesleki karar verme konusunda bilgilendirme ve kariyer danışmanlığı hizmetleri gibi erken müdahale programlarını düzenlenmeye yönelik ulusal stratejiler belirlenmelidir. Ayrıca kurum yöneticileri tarafından da hemşirelerin mesleki karar pişmanlıklarından dolayı işten ayrılma olasılıklarına karşın hemşire refahını, empatiyi ve mesleki gelişimini desteklemeye ve çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik stratejileri benimsemeleri önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, işten ayrılma niyeti, mesleki karar pişmanlığı, bireysel özellikler, mesleki özellikler


The Effect of Nurses’ Individual and Professional Characteristics and Career Decisions Regrets on Turnover Intention

Leyla Afşar Doğrusöz1, Şehrinaz Polat2, Tuğba Yeşilyurt3, Nilgün Göktepe4
1Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Quality Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey
3Istinye University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey
4Ordu University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ordu, Turkey

Aim: The aim of this study is to examine the effects of nurses’ individual and professional characteristics and regret about their career decision on their turnover intention.
Method: This cross-sectional and descriptive study was conducted with 415 nurses working in a university hospital, where 1324 nurses were employed and volunteered to participate. The data were collected with a questionnaire consisting of three parts. The questionnaire consisted of the nurse introductory information form, the Career Decision Regret Scale, and the Turnover Intention Scale. Descriptive statistics, correlation and multiple regression (stepwise) analyses were used in the data analysis.
Results: The mean score of the nurses’ turnover intention scale was determined as 2.33 ± 1.10 and the total mean score of the career regret scale was 71.08 ± 24.43. In the regression analysis, the conclusion was that the turnover intention was affected by marital status and career decision regret (R2=19.5%; p<,001).
Conclusion: The results of the study show that nurses’ turnover intention is influenced by marital status and regret about the career decision. Policymakers should establish national strategies for organizing early intervention programs, such as informing students about career choices and career counseling services before choosing a university/occupation. Additionally, it is recommended by the institution managers to adopt organizational strategies to support nurse welfare, empathy, and professional development, and to improve the working environment, despite the possibility of nurses leaving the job due to professional decision regrets.

Keywords: Nurse, turnover intention, career decision regret, individual characteristics, professional characteristics


Leyla Afşar Doğrusöz, Şehrinaz Polat, Tuğba Yeşilyurt, Nilgün Göktepe. The Effect of Nurses’ Individual and Professional Characteristics and Career Decisions Regrets on Turnover Intention. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 311-321

Sorumlu Yazar: Leyla Afşar Doğrusöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale