ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük, Öz Yeterlilik ve Umut Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Tekirdağ Örneği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 117-126 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.117  

Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük, Öz Yeterlilik ve Umut Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Tekirdağ Örneği

Şebnem Bilgiç, Münire Temel, Ülfiye Çelikkalp
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma hemşirelik öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük, öz yeterlilik ve umut düzeylerini, etkileyen faktörleri ve birbirleriyle olan ilişkisini ortaya koymak amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan 353 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler Genel Bilgi Formu, Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ), Genellenmiş Özyetkinlik Beklentisi Ölçeği (GÖBÖ) ve Sürekli Umut Ölçeği (SUÖ) kullanılarak toplandı, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı analizler kullanılarak değerlendirildi. Ölçekler arası ilişki korelasyon analizi ile belirlendi.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,87± 1,88 idi. Öğrencilerin RÖGÖ puan ortalaması 126,44±16,50, GÖBÖ puan ortalaması 28,58±5,79 ve SUÖ puan ortalaması ise 25,21±3,27 idi. Travmatik bir olay yaşadığını ifade eden öğrencilerin RÖGÖ, GÖBÖ ve SUÖ puan ortalamaları diğer öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Ailesinde şiddetli kavga, tartışma yaşamadığını belirten öğrencilerin RÖGÖ ve GÖBÖ puan ortalamaları diğer öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Ölçekler arasındaki ilişki incelendiğinde SUÖ ile RÖGÖ ve GÖBÖ arasında pozitif yönde orta düzeyde, RÖGÖ ve GÖBÖ arasında ise pozitif yönde zayıf düzeyde ilişki saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin travmatik olaylar ve aile içi şiddetli kavga ve tartışma deneyimlemelerinin özyeterlilik, umut ve öğrenilmiş güçlülük üzerinde önemli etkisi olduğu görüldü. Öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri arttıkça umut ve özyeterliliklerinin de arttığı anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, öğrenilmiş güçlülük, öz yeterlilik, umut.


Assessment of Learned Resourcefulness, Self-Efficacy and Hope Levels of Nursing Students: A Case Study Tekirdağ

Şebnem Bilgiç, Münire Temel, Ülfiye Çelikkalp
Department of Nursing, Namık Kemal University, Tekirdağ

INTRODUCTION: This study aimed to reveal learned resourcefulness, self-efficacy and hope levels of nursing students, the relationship among the levels, and the factors affecting these levels.
METHODS: This descriptive research was realized with 353 students who were a Department of Nursing of a state University within the spring semestre during the Academic Year of 2015-2016. Data was collected through General Information Form, Rosenbaum Learned Resourcefulness Scale (RLRS), General Self-Efficacy Scale (GSE), and Dispositional Hope Scale (DHS) and was evaluated by using descriptive and comparative analysis. Inter-scale relationship was determined through correlation analysis.
RESULTS: The average age of undergraduates was 20.87±1.88. The average scores of undergraduates were determined to be 126.44±16.50, 28.58±5.79, and 25.21±3.27 for RLRS, GSE and DHS respectively. Average scores of RLRS, GSE and DHS were found out to be significantly higher (p<0,05) for those who have experienced a traumatic incident. The average of RLRS, GSE and DHS scores were determined to be significantly higher (p<0,05) for undergraduates who have not experienced severe arguments and fights in their families. When the relationship of DHS, RLRS, and GSE was analysed, it was found out that there was a positively moderate level of relationship among them, whereas the relationship between RLRS and GSE was determined to be a positively low level relationship.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The result of this study revealed that experiencing traumatic incidents and severe inter-family arguments and fights had a significant effect on learned resourcefulness, self-efficacy and hope levels for undergraduate nursing students. It was also found out that the higher their learned resourcefulness level is, the more their self-efficacy and hope levels increase.

Keywords: Nursing students, learned resourcefulness, self-efficacy, hope.


Şebnem Bilgiç, Münire Temel, Ülfiye Çelikkalp. Assessment of Learned Resourcefulness, Self-Efficacy and Hope Levels of Nursing Students: A Case Study Tekirdağ. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 117-126

Sorumlu Yazar: Şebnem Bilgiç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale