ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Bir Üniversite Hastanesinde Klinik Uygulama Yapan Öğrenci Hemşirelerin Uygulama Alanlarına Yönelik Görüşleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 64-74 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.064  

Bir Üniversite Hastanesinde Klinik Uygulama Yapan Öğrenci Hemşirelerin Uygulama Alanlarına Yönelik Görüşleri

Şehrinaz Polat, Habibe Ayyıldız Erkan, Güldalı Çınar, Leyla Afşar Doğrusöz
: İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Çapa-Fatih-İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: GİRİŞ ve AMAÇ: Kurumda klinik uygulama yapan öğrenci hemşirelerin klinik alanda sorun yaşayıp yaşamadıklarının belirlenmesi, yaşıyorlarsa bu sorunların nedenlerinin belirlenerek düzeltici önlemlerin alınabilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanabilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011, 2012 ve 2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde yaz döneminde klinik uygulama yapan hemşirelik lisans öğrencilerine anket formu kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 657 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri bağımsız gruplarda t Testi, Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi ve Mann Whitney U Testi ile değerlendirildi. Anlamlılık sınırı p<0,05 ve çift yönlü alındı.
BULGULAR: Öğrencilerin %37.9’u 2012 yılında, %54’ü cerrahi kliniklerde uygulama yapmışlardır. “Hemşirelerin iş yoğunluğu, öğrenci hemşirelerin staj günlerinde öğrenciler sayesinde azalmaktadır” ifadesi en yüksek ortalamaya (4,15±0,95) sahiptir. En düşük ortalama ise, “Öğrencilerin varlığı klinikteki hemşirelerin hastaya ayırdığı zamanı kısıtlamaktadır” ifadesidir (1,72±1,06).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin verdiği cevaplara göre uygulamaya gelen öğrencilerin uygun sayıda olması, diğer çalışanların öğrenciler hakkında bilgilendirilmesi, daha fazla klinik tanıtım ve rehberlik sağlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, klinik uygulama, hemşirelik eğitimi, hemşirelik


Opinions of Student Nurses Practicing Clinical Practice in a University Hospital

Şehrinaz Polat, Habibe Ayyıldız Erkan, Güldalı Çınar, Leyla Afşar Doğrusöz
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Directorate of Nursing Services, Çapa-Fatih 31900, Istanbul, TURKEY

INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the nurses 'and clinic nurses' clinical experience in the institution and to determine the causes of these problems and to plan the necessary actions for corrective measures.
METHODS: METHODS: A questionnaire was applied to nursing undergraduate students who applied in a university hospital during the summer term between 2011, 2012 and 2013. The sample of the research consists of 657 students. T-test in independent groups, Kruskal-Wallis one way ANOVA and Mann Whitney U test was used in the study. The significance limit was p <0.05 and bi-directional.
RESULTS: RESULTS: 37.9% of the students were practiced in 2012 and 54% of them were practicing in surgical clinics. "The work intensity of nurses is decreasing due to the students during internship days of student nurses" has the highest average (4,15±0,95). The lowest mean is "The presence of the students restricts the time of nurses allocate to the patient" in the clinic (1,72±1,06).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ADISCUSSION AND CONCLUSION: According to the answers given by the students, it is necessary that the students who come to apply are informed about the other employees about the students, more clinical presentation and guidance are needed.

Keywords: Nursing students, clinical experience, nursing education, nursing


Şehrinaz Polat, Habibe Ayyıldız Erkan, Güldalı Çınar, Leyla Afşar Doğrusöz. Opinions of Student Nurses Practicing Clinical Practice in a University Hospital. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 64-74

Sorumlu Yazar: Şehrinaz Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale