ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 196-206 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.15238  

Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası

Merve Tarhan1, Pınar Doğan1, Rabia Yaman2, Rümeysa Dişci1
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Eğitim Birimi

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni mezun hemşirelerin mesleki karar ve uygulamalarındaki deneyimsizliği, sağlık bakım sisteminde gerçekleşen tıbbi hataların başlıca nedenlerinden biridir. Bu noktadan hareketle çalışma, yeni mezun hemşirelerin tıbbi hata ve risklere yönelik farkındalıklarının arttırılmasında ufak-tefek hatalar odasının etkinliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yarı deneysel nitelikteki çalışma, özel bir üniversite hastanesinde çalışmaya başlayan ve 2018 yılı lisans mezunu olan 71 hemşire ile gerçekleştirildi. Yeni mezunlardan simülasyon ortamında yer alan 25 tıbbi hata ve riski belirlemeleri ve kendilerine verilen forma kaydetmeleri istendi. Simülasyona dayalı deneyim öncesi ve sonrasında Bireysel Özellikler Formu, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği (HTHEÖ) ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği’nden (THTÖ) oluşan anket formu dolduruldu. Tanımlayıcı testler, İşaret testi ve Kruskal Wallis analizi kullanılarak veriler değerlendirildi.
BULGULAR: Yeni mezunların %23,9’u tıbbi hata deneyiminin bulunduğunu ve %45,1’i tıbbi hataya tanıklık ettiğini belirtti. Simülasyon ortamında yalnızca 20 yeni mezunun, 13 ve üzerinde tıbbi hata ve risk belirlediği saptandı (28,2%). Yeni mezunların simülasyona dayalı deneyim öncesi ve sonrasında HTHEÖ ve THT֒nden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 13 ve üzerinde tıbbi hata ve risk belirleyen yeni mezunların, uygulama sonrasında THT֒nden aldıkları puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ufak tefek hatalar odası, yeni mezun hemşirelerin tıbbi hata ve risklere yönelik farkındalıklarının arttırılmasında yenilikçi bir araçtır. Klinik alanda gözlemsel çalışmalarla simülasyona dayalı deneyim etkisinin değerlendirilmesi ve hizmet içi ve kurum içi uyum eğitim programlarına entegre edilerek sürekliliğinin sağlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hemşire, simülasyona dayalı deneyim, tıbbi hata, yeni mezun


A Method for Increasing The Awareness of New Graduate Nurses for Medical Errors and Risks: The Pint Size Errors of Room

Merve Tarhan1, Pınar Doğan1, Rabia Yaman2, Rümeysa Dişci1
1Istanbul Medipol University, Health Sciences Faculty, Nursing Department
2Istanbul Medipol University Hospital, Education Department

INTRODUCTION: The inexperience of the newly graduated nurses in their professional decisions and practices is one of the main reasons for the medical errors in the health care system. From this point of view, the study was carried out to determine the effectiveness of the errors room method in increasing the awareness of new graduate nurses about medical errors and risks.
METHODS: The quasi-experimental study was carried out with 71 nurses, who began to work in a private university hospital and were graduated in 2018. New graduates were asked to determine the 25 medical errors and risks in the simulation environment and to record the form given to them. The Individual Characteristics Form, The Medical Error Tendency Scale (METS) and the Attitude Scale in Medical Errors (ASME) before and after the simulation based experience were completed by new graduates. Data were evaluated using descriptive tests, sign test and Kruskal Wallis analysis.
RESULTS: Of the new graduates, 23.9% reported experiencing medical errors, while 45.1% reported having witnessed medical errors. Only 20 new graduates were found to have medical errors on 13 and above (28,2%). There was no statistically significant difference between the average scores of the new graduates from the METS and ASME before and after the simulation based experience (p> 0.05). The mean score of the new graduates who determined 13 and above the medical errors and risks in the Error Room was found to be statistically significantly higher (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The pint-size errors of room was an effective and innovative tool to raise the new graduate nurses' awareness of medical errors and risks. It is recommended that the effectiveness of the simulation based experience should be evaluated by observational studies and the method should be integrated into the in-service training program to provide continuity

Keywords: Medical error, new graduate, nurse, simulation based experience, patient safety.


Merve Tarhan, Pınar Doğan, Rabia Yaman, Rümeysa Dişci. A Method for Increasing The Awareness of New Graduate Nurses for Medical Errors and Risks: The Pint Size Errors of Room. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 196-206

Sorumlu Yazar: Merve Tarhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale