ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşire-Hemşire İş Birliği ve Hasta Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 363-370 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.13284  

Hemşire-Hemşire İş Birliği ve Hasta Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki

Serpil Çelik Durmuş1, Mehmet Fatih Gezer2
1Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale, Türkiye
2Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, hemşireler arası iş birliği ve hasta güvenliği kültürü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekliştirilmiştir.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, bir kamu hastanesinde Şubat-Mayıs 2018 tarihleri arasında çalışan 411 hemşire ile yapılmıştır. Veriler; tanımlayıcı özellikler formu, “Hemşire-Hemşire İş Birliği Ölçeği ve Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşireler arası iş birliği ve hasta güvenliği kültürü arasındaki ilişkinin orta düzeyde olduğu bulunmuş ve iş birliği ile hasta güvenliği kültürü arasındaki korelasyon katsayısı 52 olup olumlu yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmada, hemşireler arası iş birliğinin düşük olduğu, ancak hemşireler arası iş birliğinin hasta güvenliği kültürünü olumlu etkilediği belirlenmiştir. Hemşireler arası iş birliği arttıkça hemşirelerin hasta güvenliği kültürü de artacağından, yönetici hemşirelerin hasta güvenliği kültürünü geliştirmek için hemşireler arası iş birliğini artıracak etkinlikleri planlaması ve hemşirelerin daha fazla eğitim almalarını sağlaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, iş birliği, hemşire-hemşire iş birliği, takım çalışması


Relationship Between Nurse-Nurse Collaboration and Patient Safety Culture

Serpil Çelik Durmuş1, Mehmet Fatih Gezer2
1Kırıkkale University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Kırıkkale, Turkey
2Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey

Aim: This study aimed to evaluate the relationship between collaboration between nurses and patient safety culture.
Method: This cross-sectional study was conducted with 411 nurses working in a public hospital between February and May 2018. Data were collected with the descriptive characteristic form, the Nurse-Nurse Collaboration Scale, and the Patient Safety Culture Scale. Independent sample t-test, one-way ANOVA and correlation analysis were used to analyze the data.
Results: Collaboration among nurses and patient safety culture were found to be moderate. The correlation coefficient between collaboration and patient safety culture was 0.523, indicating a positive relationship.
Conclusion: The relationship between the collaboration between nurses and patient safety culture were found to be moderate. As the collaboration between nurses increases, the patient safety culture of nurses also increases. In this context, nurse managers should plan activities to increase collaboration among nurses and ensure that nurses receive more training to improve the patient safety culture.

Keywords: Collaboration, nurse-nurse collaboration, patient safety, patient safety culture, teamwork


Serpil Çelik Durmuş, Mehmet Fatih Gezer. Relationship Between Nurse-Nurse Collaboration and Patient Safety Culture. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 363-370

Sorumlu Yazar: Serpil Çelik Durmuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale