ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerin Mesleki Değerleri ve Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 405-413 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.07108  

Yönetici Hemşirelerin Mesleki Değerleri ve Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi

Rana Can Özdemir1, Meryem Türkan Işık2, Çiler Çokan Dönmez3
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yönetici hemşirelerin mesleki değerleri ile önderlik özellikleri arasındaki ilişkiyi ve etkileyen etmenleri belirlemektir.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup, bir üniversite hastanesinde yönetici pozisyonunda olan 111 hemşire ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı; “Tanıtıcı Bilgi Formu, Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği, Liderlik Öz-Yeterliği Ölçeğini” içermektedir. Çalışmada verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis H Test, Ki kare, Mann Whitney U testi kullanıldı.
Bulgular: Hemşirelerin profesyonel değerleri puan ortalaması 124,36 (SS=20.27), Önderlik-öz-yeterliği ölçeği puan ortalaması 120.03 (SS=11.81)’dir. Eğitim düzeyi, yönetimsel konularda özerk karar alma durumu ve alınan kararların hemşireler tarafından desteklenme durumu ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı fark bulundu.
Sonuç: Yönetici hemşirelerin profesyonel değerlerinin yüksek düzeyde, etik konulara önem verdikleri bu faktörlerin liderlik özellikleri ile güçlü anlamlı bir ilişki olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Yönetici hemşire, hemşirelerin profesyonel değerleri, liderlik öz-yeterliği ölçeği, profesyonel değer


Examination of The Professional Values and Leadership Features of Executive Nurses

Rana Can Özdemir1, Meryem Türkan Işık2, Çiler Çokan Dönmez3
1Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Antalya, Türkiye
2Mersin University, Faculty of Nursing, Department of Fundamental Nursing, Mersin, Türkiye
3Çukurova University Medical Hospital, Department of Medical Genetics, Adana, Türkiye

Aim: This study aims to determine the relationship between the professional values of nurse leaders and their leadership characteristics and the affecting factors.
Method: This study was conducted as a cross-sectional descriptive study to determine the factors affecting the professional values and leadership characteristics of nurses working as administrators in a university hospital. This study was conducted with 111 nurses in managerial positions in a university hospital. Introductory Information Form, Nurses' Professional Values Scale, and Leadership Self-Efficacy Scale were used. Kruskal Wallis H Test, Chi-square, and Mann Whitney U tests were used to analyze the frequency, percentage, mean, and standard deviation.
Results: Nurses' Professional Values Scale total mean score was 124.36 (SD=20.27) whereas the Leadership Self-Efficacy Scale's mean score was 120.03 (SD=11.81). There was a significant difference between education levels, autonomous decision-making status in administrative matters, the support of the nurses' decisions, and the scale's total scores.
Conclusion: In this study, manager nurses' attitudes toward professional values and ethical issues were positive, and their leadership characteristics were strong.

Keywords: Executive nurse, nurses' professional values scale, leadership self-efficacy scale, professional values, leadership


Rana Can Özdemir, Meryem Türkan Işık, Çiler Çokan Dönmez. Examination of The Professional Values and Leadership Features of Executive Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 405-413

Sorumlu Yazar: Rana Can Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale